Tekniskt samråd

Om det inte är uppenbart obehövligt så krävs det alltid ett tekniskt samråd vid bygglovs- eller anmälningspliktiga arbeten. Byggherren kan begära ett sådant möte även om inte byggenheten anser det vara nödvändigt. Närvarar gör byggenheten, byggherren och kontrollansvarig.

Vad diskuteras?

Under samrådet diskuteras bland annat vilken/vilka kontroller som behöver göras under planering och genomförande för att uppnå de minimikrav som samhället ställer. Om kontrollplanen inte redan är inlämnad så skall den lämnas vid samrådet.

Genomgången vid det tekniska sammanträdet ska innehålla

 • arbetets planering och organisation,
 • byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har lämnats in
 • hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
 • behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
 • behovet av färdigställandeskydd
 • behovet av utstakning
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
 • behovet av ytterligare sammanträden

Slutsamråd

Om man tidigare haft ett tekniskt samråd ska man när arbetena avslutas ha ett slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt. Närvarar gör byggenheten, byggherren och kontrollansvarig.

Genomgången vid slutsamrådet ska innehålla

 • hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts
 • avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna
 • den kontrollansvariges utlåtande enligt 10 kapitlet 11 § 6 PBL
 • den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande
 • behov av andra åtgärder
 • förutsättningarna för ett slutbesked

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.