Översiktsplan och detaljplaner

En byväg med gärdesgård på vänster sida. Grönt och frodigt, klarblå himmel med vita tussar.

Längs en byväg i Rättviks kommun. Foto: © Emma Larsson

I fysisk planering arbetar vi främst med översiktsplanering och detaljplanering men även med andra projekt som är knutna till den fysiska miljön och vår mark- och vattenanvändning.

Fysisk planering syftar till att skapa tilltalande och ändamålsenliga fysiska miljöer, att främja goda sociala livsmiljöer och goda miljöförhållanden samt en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser. Fysisk planering regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Kommunalt planmonopol

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Det är kommunen som antar planer och som har makten att bestämma om planläggning ska komma till stånd eller inte.

Lämplighetsprövning

Vid planläggning görs en prövning av markens eller vattnets lämplighet för ett visst ändamål. Allmänna intressen vägs mot varandra eller mot enskilda intressen.

Exempel på allmänna intressen är kulturmiljövärden, naturvärden, rörligt friluftsliv, areella näringar, värdefulla ämnen och material, infrastruktur samt energiproduktion och distribution.

Vid konflikter ska företräde ges till intressen som medför en god hushållning med naturresurser. Hänsyn ska också tas till miljö- och riskfaktorer som buller, luftföroreningar, markföroreningar, markradon, skred, ras- och översvämningsrisker med mera.

Var finns vi?

Vi på samhällsutvecklingsförvaltningen som arbetar med fysisk planering finns i flygelbyggnaden vid kommunhuset i Rättvik. Här finns även tillgång till kommunens planarkiv med gällande planer.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se