Rättviks kommun
Rättviks kommun

Planprocessen

Illustration av planprocessen. Programskede. Samrådsskede. Granskningsskede. Antagningskede.

Här beskrivs planprocessen för detaljplan samt översiktsplan.

Detaljplan

En detaljplan eller områdesbestämmelser genomgår i allmänhet tre steg; samråd, granskning och antagande.

Kommunen kan, om det bedöms som nödvändigt, upprätta ett planprogram innan samrådet med planens utgångspunkter och mål. Om ett planprogram tas fram så gäller samma regler för samråd som när ett planförslag tas fram.

Samråd

När ett planförslag arbetats fram ska förslaget samrådas med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, organisationer och enskilda som är berörda. Alla inkomna synpunkter samt kommunens bedömning av synpunkterna ska sammanställs i en samrådsredogörelse.

Granskning

Efter samrådet ska kommunen kungöra planförslaget och låta det granskas under minst tre veckor. Myndigheter, föreningar, organisationer och enskilda som är berörda kan lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska skriftligen lämnas in under granskningstiden och sammanställas i ett särskilt utlåtande tillsammans med kommunens bedömning av de.

Antagande

En detaljplan antas vanligen av kommunfullmäktige. Först efter det att en antagen plan vunnit laga kraft börjar den att gälla.

Enkelt planförfarande

Om ett planförslaget inte är av stor vikt eller har principiell betydelse kan granskningsskedet utgå ur processen. Då är det tillräckligt att kommunen underrättar länsstyrelsen, kända sakägare, kända organisationer av hyresgäster och de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget och ger dessa tillfälle till samråd.
I dessa fall måste planförslaget sakna intresse för allmänheten och inte antas medföra en betydande påverkan på miljön.

Översiktsplan

En översiktsplan genomgår oftast tre steg; samrådsskede, utställningsskede och antagandeskede. Kommunen kan upprätta ett planprogram innan samrådet som visar viljan och inriktningen med översiktsplanen. 

Samråd

När kommunen har arbetat fram ett förslag till översiktsplan ska förslaget samrådas med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av förslaget. Tillfälle till samråd ska även finnas för de myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare som har ett väsentligt intresse av förslaget.
Alla inkomna synpunkter och vilken bedömning kommunen har gjort av synpunkterna sammanställs sedan i en samrådsredogörelse.

Utställning

Efter samrådet och samrådsredogörelsen ska planförslaget ställas ut under minst 2 månader. Kommunen ska kungöra utställningen av planförslaget innan utställningstiden börjar.

Myndigheter, grannkommuner, sammanslutningar och allmänhet har åter möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska skriftligen lämnas in under utställningstiden och sedan sammanställas i ett särskilt utlåtande tillsammans med kommunens bedömning av dem.

Antagande

En översiktsplan antas av kommunfullmäktige och beslutet om antagande gäller först då beslutet har vunnit laga kraft. En översiktsplan är inte juridiskt bindande och dess innehåll kan inte överklagas.

Kontakt

Mark- och planenheten
0248-70 000 (vxl)
mark.plan@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik