Detaljplaneprocessen

Här beskrivs vad en detaljplan är och hur processen ser ut när den tas fram

Illustration över planprocessens olika steg.

Illustration över planprocessens olika steg.

Detaljplan

Det är plan- och bygglagen (PBL) som bestämmer om och när en detaljplan ska tas fram. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram en detaljplan och anta den.

En detaljplan är en detaljerad plankarta över ett begränsat område där mark- och vattenanvändningen regleras. Till plankartan hör en planbeskrivning som beskriver planens syfte och innehåll. Ibland kan det även finnas en illustration över planområdet, den är dock inte juridiskt bindande och ger endast en indikation över hur området är tänkt att se ut.

En detaljplan är en demokratisk handling, därför ska allmänheten ges möjlighet att yttra sig på planförslaget innan det antas. Detta görs vanligen via ett samråd som är det första steget då kommunen offentligt visar upp sitt förslag till planområdet. Allmänheten har då möjlighet att lämna sin synpunkt på förslaget. Alla synpunkter ska lämnas in skriftligt för att de ska hanteras formellt under detaljplaneprocessens gång.

När samrådstiden är slut tar kommunen hand om alla synpunkter som kommit in, besvarar de och arbetar eventuellt om förlaget utifrån de synpunkter som kommit in. Det är inte alltid möjligt att ta hänsyn till allas synpunkter men alla synpunkter som lämnas in ska besvaras.

När planförslaget har bearbetats lämnas det nya förslaget ut för att granskas. Här finns det åter en möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget.  

Efter granskningen får inga betydande ändringar göras i planen. Mindre språkjusteringar eller annat som inte påverkar själva planförslaget kan dock göras. Efter det lämnas planförslaget till Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige för att antas.

Efter ett positivt politiskt beslut finns det möjlighet att lämna en överklagan om man inte är nöjd med beslutet. Överklagan ska vara inskickad senast tre veckor efter att protokollet för mötet där planen antagits har justerats. Det är bara den som under samråd eller granskning har lämnat en synpunkt som kan överklaga planen.   

Om ingen överklagan inkommer inom utsatt tid vinner planen laga kraft, det är först då den börjar gälla. En detaljplan är juridiskt bindande och gäller till det att den upphävs eller ny detaljplan över området tas fram.

Du kan läsa mer om detaljplaneprocessen hos Boverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har frågor eller funderingar kring detaljplaner som inte besvaras ovan kontakta kommunens planarkitekt.