Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Nyttan med översiktsplanen är bland annat att kunna se till helheten och att kunna skapa beredskap för framtiden.

Gällande översiktsplan för Rättviks kommun antogs i kommunfullmäktige 23 maj 2019. 

Vad ska en översiktsplan innehålla?

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Översiktsplanen ska redovisa

  • grunddragen i den framtida användningen av mark- och vattenområden
  • hur den redan byggda miljön ska bevaras och utvecklas
  • hur utpekade riksintressen tillgodoses och gällande miljökvalitetsnormer följs
  • hur den fysiska planeringen tänker ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen
  • områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden

En vägledande plan

En översiktsplan är ett vägledande dokument och kan ses som ett politiskt program för utvecklingen av den fysiska miljön. Den är inte juridiskt bindande men är dock en överenskommelse mellan kommunen, statliga myndigheter och kommuninvånarna. Den används vid lokaliseringsprövningar i områden där detaljplan saknas och som underlag för en rad andra beslut på såväl kommunal som statlig nivå.

Planeringsstrategi

Senast 24 månader in i mandatperioden efter ordinarie val ska kommunfullmäktige anta en ny planeringsstrategi eller en ny översiktsplan. I planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar för att främja ett kontinuerligt arbete med översiktsplaneringen samt ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Fördjupad översiktsplan och tematiska tillägg

För delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden kan översiktsplanen fördjupas genom en fördjupad översiktsplan alternativt ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Detta görs då det behövs en ökad detaljeringsnivå eller i områden där det råder stark konkurrens mellan olika intressen.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se