Översiktsplan för Rättviks kommun 2030

Backa

Backa Foto: © Martin Litens

En översiktsplan visar den långsiktiga inriktningen för utvecklingen i kommunen och särskilt den fysiska miljön. Översiktsplanen för Rättviks kommun ger vägledning för beslut om hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030.

Den nya översiktsplanen antogs i kommunfullmäktige 23 maj 2019 och har nu vunnit laga kraft. Det innebär att den nu börjar att gälla som ett vägledande dokument för Rättvik kommuns framtida utveckling.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se