Översiktsplan för Rättviks kommun 2030

Backa

Backa Foto: © Martin Litens

En översiktsplan visar den långsiktiga inriktningen för utvecklingen i kommunen och särskilt den fysiska miljön. Översiktsplanen för Rättviks kommun ger vägledning för beslut om hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030.

Den nya översiktsplanen antogs i kommunfullmäktige 23 maj 2019 och har nu vunnit laga kraft. Det innebär att den nu börjar att gälla som ett vägledande dokument för Rättvik kommuns framtida utveckling.

Planeringsstrategi för Översiktsplanen

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. För att uppfylla det kravet ska det inom 24 månader efter ett ordinarie val antingen finnas en nyantagen översiktsplan eller en så kallad planeringsstrategi som godkänts i kommunfullmäktige (PBL 3 kapitlet § 23).

Planeringsstrategin antogs av Kommunfullmäktige 13 juni 2024.

I planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar för att främja ett kontinuerligt arbete med översiktsplaneringen, ta ställning till översiktsplanens aktualitet, samt ta ställning till vad som behöver göras i den fortsatta översiktsplaneringen i kommunen. Planeringsstrategin ger också svar på hur mycket i gällande översiktsplan som är genomfört.

Planeringsstrategin har ersatt den tidigare "aktualitetsprövningen" i lagstiftningen. I planeringsstrategin ingår att kommunfullmäktige uttalar sig om översiktsplanens aktualitet.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se