Så kan du påverka

Du kan själv vara med och påverka de planeringsprojekt som är aktuella i kommunen. Här beskrivs när allmänheten har möjlighet att påverka planens utformning.

Samråd

När kommunen har tagit fram ett planförslag får fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen. Du som berörd har ungefär fyra veckor på dig att inkomma med synpunkter, yttrande.

Om de åtgärder som detaljplanen medger bedöms innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan eller på hushållningen med mark, vatten och andra resurser ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och biläggas planförslaget. Miljökonsekvensbeskrivningen ska möjliggöra en samlad och allsidig bedömning av den inverkan planens genomförande får på de angivna intressena.

Efter samrådet bearbetar detaljplaneenheten planförslaget med bland annat utgångspunkt i inkomna synpunkter och kompletterande utredningar. Hur samrådssynpunkter påverkat planarbetet sammanställs i en samrådsredogörelse.

Granskning

Efter samrådet bearbetas och ändras eventuellt planförslaget och ställs sedan ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter. De som yttrat sig under samrådet, och andra berörda, får ett meddelande om att planförslaget ska granskas. Samrådsredogörelsen skickas till de som de som yttrat sig under samrådet.

Annonsering sker i dagstidningar och du som berörd har cirka 3 veckor på dig att lämna synpunkter, yttranden.

Om du berörs av planförslaget och har synpunkter på planen måste du framföra dina synpunkter skriftligt för att senare ha rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen (enligt plan- och bygglagens 13 kapitel). Synpunkterna måste ha inkommit senast innan granskningstiden har gått ut.

Kommunen sammanställer de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett granskningsutlåtande och justerar eventuellt detaljplanen. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. När granskningsutlåtandet är färdigt skickar kommunen utlåtandet till dem som lämnat in skriftliga synpunkter.

Överklaga

Du som sakägare eller på annat sätt berörd av en detaljplan eller översiktsplan måste ha lämnat in din synpunkt under samråds- eller granskningsskedet för att kunna överklaga. Bara synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan ligga till grund för överklagande. I samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet sammanställs alla synpunkter som kommit in, och där motiveras också varför de har blivit eller inte har blivit tillgodosedda.

Kommunen avgör om överklagan har kommit in i rätt tid. Din skrivelse och planärendet skickas därefter vidare till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens beslut får i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Om du vill överklaga ska du göra det skriftligen till Mark och planenheten.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se