Detaljplaner på samråd eller granskning

Här hittar du aktuella detaljplaner som är på samråd eller granskning.

På sidan "Pågående detaljplanering" listas vilka detaljplaner som befinner sig i en aktiv planprocess..

Underrättelse om granskningsutlåtande inför antagande av detaljplan för Prefab, Lerdal 19:41 med flera

Underrättelse om granskningsutlåtande enligt 5 kap 24§ PBL


Ett förslag till ny detaljplan för Prefab, Lerdal 19:41 med flera har varit utställt för granskning under tiden 7 november till 7 december 2023. De yttranden som kommit in har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet, tillsammans med övriga handlingar i ärendet, finns att ta del av i Kommunhusets foajé. Planhandlingarna finns också på kommunens hemsida www.rattvik.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa steg

Förslaget till ny detaljplan för Prefab planeras att behandlas vid kommunfullmäktige den 2 maj 2024 för beslut om antagande av detaljplanen. Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över detaljplaneförslaget utan en information inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Efter behandling i kommunfullmäktige kommer de som berörs av
detaljplanen, och som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att underrättas och ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut till mark- och miljödomstolen.


Enligt 5 kap 24§ Plan- och bygglagen skall kommunen så snart som möjligt på sin anslagstavla anslå en underrättelse med information om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt, och skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Planhandlingar

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se