Detaljplaner på samråd eller granskning

Här hittar du aktuella detaljplaner som är på samråd eller granskning.

På sidan "Pågående detaljplanering" listas vilka detaljplaner som befinner sig i en aktiv planprocess..

Rätt till överklagande

Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Samråd om detaljplan för Skomakaren 2

Förslag till detaljplan för Skomakaren 2, fastighet Skomakaren 2 med flera, finns nu ute för samråd. Handlingar hittar du nedan under rubriken "Granskningshandlingar".

Planområdet, som i folkmun brukar kallas Fyra Hästar, är beläget i nordvästra delen av Rättviks tätort, inom Lilla handels- och industriområdet, längs med riksväg 70. Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, skola, idrott, centrumverksamhet och transformatorstation.

Bebyggelsens skala, placering och utförande tar hänsyn till platsens förutsättningar, den omgivande bebyggelsen och närheten till riksväg 70.

Planen syftar även att bekräfta befintlig gång- och cykelväg och att öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter till området. Detaljplanen bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanens intentioner.

Planhandlingarna finns också att se på Kulturhuset och i Kommunhusets foajé under tiden 10 januari 2023 till 21 februari 2023.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till:

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Rättviks kommun

795 80 Rättvik

eller till mark.plan@rattvik.se senast 21 februari 2023.

Frågor besvaras av:

Fredrika Säfström Länk till annan webbplats.

Mark- och planchef

Samhällsutvecklingsförvaltning

Granskningshandlingar

Klicka på mappen/mapparna nedan för att ta del av önskade handlingar.

Kontakt

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se