Kemikalier

Det finns en mängd kemikalier i vår omgivning som påverkar vår hälsa och miljö. Vissa kemikalier får endast användas yrkesmässigt medan andra även får användas privat.

Häll inte kemikalier i avloppet, det kan störa reningsprocessen i reningsverk eller i det enskilda avloppet.

Tänk på att rester av många kemikalier betraktas som farligt avfall som måste tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Farliga kemikalier ska vara märkta med farosymboler. Vissa förpackningar ska vara försedda med kännbar varningsmärkning och, eller barnskyddande förslutning.

På Kemikalieinspektionens webbplats finns mer information.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
Fax 0248-70 127
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik