Djurhållning och lantbruk

Om du har frågor gällande djur och djurhållning som orsakar eller riskerar att orsaka olägenhet för människors hälsa kontaktar du oss på miljö- och byggenheten.

Vi kan svara på frågor om djurhållning inom detaljplanerat område, miljötillsyn i lantbruket och vara behjälpliga vid viss skyddsjakt.

Definitionen för en olägenhet för människors hälsa är enligt miljöbalken "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig". Skador på planteringar, bilar och andra egendomsskador kan aldrig räknas som en sådan olägenhet.

Har du frågor om djurskydd ska du kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vid in- och utförsel av djur mellan länder är det viktigt att djuren inte för med sig smitta. Därför finns det regler om in- och utförsel som måste följas. Reglerna finns även för att motverka otillåten handel. Har du frågor eller vill veta mer ska du kontakta Jordbruksverket.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik