Rättviks kommun
Rättviks kommun

Skyddsjakt

Skyddsjakt regleras genom Jaktlagen och Jaktförordningen och anger att den endast ska bedrivas om det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet.

Förebyggande åtgärder

Skyddsjakt på enstaka skadedjur eller vilt verkar oftast med en begränsad och kortsidig effekt. Därför är det av yttersta vikt att iaktta förebyggande åtgärder som verkar långsiktigt. Att hålla rent från matrester och undanröja boplatser är exempel på förebyggande åtgärder.

Rättviks kommun har avtal med kommunjägare vars uppdrag är att bedriva skyddsjakt inom detaljplanelagt område och övrig kommunal mark på kommunens och enskild fastighetsägares initiativ.

Ansökan och kostnader

Ansökan om skyddsjakt av fastighetsägare lämnas till miljö- och byggenheten om det gäller djurarter enligt punkt 1 & 2 i bilaga 4 till jaktförordningen. Skyddsjakt på övriga djurarter ska ansökas hos Länsstyrelsen Dalarna, ange "för kännedom: Miljö- och byggenheten Rättviks kommun". Skyddsjakt på enskild fastighetsägares initiativ bekostas av fastighetsägaren.

Vildkatter

Misstänker du att det är en förvildad eller övergiven katt som oönskat stryker på din fastighet råder vi dig att höra dig för i grannskapet om det är någon som vet var den hör hemma.

Om det är någon i grannskapet som matar katten räknas den automatiskt som ansvarig enligt djurskyddslagen.

Alternativ till skyddsjakt

Avhys katten från tomten utan att skada denna, tänk på att det kan ge böter och fängelse, djuraffärer brukar ha bra tips. Sätt för utrymmen och täck över sandlådor för att undvika att de uträttar sina behov på dessa ställen.

Ansvar

En katt är inte klassad som ett skadedjur eftersom den inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Om ni följaktligen är säkra på att det är en vild eller övergiven katt och önskar att få den decimerad kontaktar ni oss på miljökontoret genom att ansöka om skadedjursdecimering.

Infångning och decimering av vildkatter inom detaljplanelagt område ska endast ske i samråd med miljö- och byggenheten och efter att särskilt tillstånd från polis erhållits.

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik