Bygglov

Byggenheten

Byggenheten handlägger ärenden om bygglov, förhandsbesked, mark- och rivningslov, anmälningar, brandfarliga varor och ansvarar för tillsynen av byggverksamheten.

I tillsynsuppgifterna ingår även ventilationskontroll, ovårdade byggnader och tomter med mera. Vi medverkar i planering, samverkar med andra förvaltningar i kommunen samt lämnar information till företag och allmänheten.

Ytterst ansvarig för byggärenden är miljö- och byggnadsnämnden Öppnas i nytt fönster..

Handläggningstid

Kommunen har tio veckor på sig att handlägga ärenden gällande bygglov och förhandsbesked från det att ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas i vissa fall. Anmälansärenden handläggs normalt inom fyra veckor.

Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till, ändra användning eller inreda någon ytterligare bostad eller lokal med mera. Uppförande av bland annat plank, murar och att anordna upplag kräver också bygglov.

Anmälan krävs för vissa tekniska installationer till exempel ändring av VA-stammar, ventilationsanläggningar, bärande väggar, attefallsåtgärder för en- och tvåbostadshus och installation av ny rökkanal till eldstad.

Marklov krävs för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Rivningslov krävs för att riva en byggnad eller en del av en byggnad 

 1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och
 2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

Lov för åtgärder som inte kräver lov

Även om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får den som avser att vidta åtgärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansökan prövad som om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med Plan- och bygglagen.

Anmälningsplikt

Även om en åtgärd inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får åtgärden inte påbörjas i strid med föreskrifter om skyldighet att anmäla åtgärden.

Avgifter

Att ansöka om bygglov eller att göra en anmälan kostar pengar. Hur hög avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är. Kontakta oss på byggenheten om du vill få information om vad ditt bygglov eller din bygganmälan kan komma att kosta.

Vad kräver bygglov?

Bygga nytt

För att få uppföra en byggnad krävs oftast bygglov. I bygglagstiftningen har begreppet byggnad en ganska vid innebörd. Transformatorbyggnad, stort varmluftstält, carport och husbåt har till exempel ansetts som byggnad vid bygglovsprövning. Att flytta en befintlig byggnad till en ny plats, murar, plank och uterum är också åtgärder som normalt kräver bygglov. Kontakta byggenheten för gratis rådgivning inför din bygglovsansökan.

Bygga till

Tillbyggnad kräver också bygglov. Hit räknas allt som ökar en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker. Exempel kan vara tillbyggnad av bostadshus eller garage, inglasning av altan eller bygga en takkupa.

Ändra en byggnads användning

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder. Förändringen måste emellertid vara väsentlig, till exempel från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik och från ladugård till verkstad. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Ändra en byggnads yttre utseende samt skyltar

Om byggnaden finns inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att

 1. ändra utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet kräver bygglov, till exempel att byta eller ta upp ett fönster i fasaden
 2. sätta upp en skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana kräver också bygglov.

För en- och tvåbostadshus finns särskilda bestämmelser som innebär att du får göra vissa åtgärder utan att söka bygglov. Du kan läsa mer om dessa undantag i Boverkets skrift "Får jag bygga?" i högerspalten under relaterad information.

Solcellspaneler

För mer information om byggnation/montering av solcellspaneler, läs mer på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta byggnadsinspektör (kontaktinfo längst ner på sidan).

Bygglov för andra anläggningar än byggnader

Tänk på att du kan behöva bygglov för andra anläggningar än byggnader. Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel:

 • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad golfbanor och vissa vindkraftverk
 • upplag eller materialgårdar, som permanent uppläggning av bilar, båtar och byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt
 • fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen (men inte en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov)
 • radio- och telemaster samt torn (men inte mindre sådana som bara är avsedda för den egna fastighetens behov, till exempel en parabolantenn)
 • murar och plank

Vanliga handlingar som behövs vid bygglovsansökan är

 • Ansökan
 • Teknisk beskrivning 
 • Situationsplan 
 • Markplaneritning
 • Fasadritningar 
 • Planritningar 
 • Sektionsritning 
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Förslag på kontrollplan 

Blankett för ansökan och teknisk beskrivning hittar du under blanketter, avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster. i högerspalten och under relaterad information finns även ritningsexempel och mer information om kontrollplan och kontrollansvarig.

Om ansökan avser ändring av befintlig byggnad ska ritning utvisande utseende före ändring också inlämnas.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.