Frågor och svar

På den här sidan samlar vi vanliga frågor och svar om bygglov och bygganmälan.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Hur lång tid det tar beror på vad det är du ska göra och vilka förutsättningar som finns för ditt hus eller din tomt.
Kommunen har tio veckor på sig att handlägga ärenden gällande bygglov och förhandsbesked från det att ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas i vissa fall. Anmälansärenden handläggs normalt inom fyra veckor.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt för att samhällets krav ska uppfyllas.

Här kan du läsa mer om kontrollplanen. Öppnas i nytt fönster.

Varför behöver jag skicka in en kontrollplan innan jag fått bygglov?

Oavsett om du ansöker om bygglov eller gör en anmälan för att få ett startbesked behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan. Den behöver vi för att vi ska kunna ta ett beslut. Om du inte skickar in ett förslag till kontrollplan måste du komplettera din ansökan eller anmälan.

När får jag börja bygga?

Innan du får börja bygga så behöver du vänta på att få ett startbesked. I många ärenden tas beslut om startbesked samtidigt som beslutet om bygglov, till exempel vid skyltar, murar och plank eller vid mindre tillbyggnader.

Vid till exempel större tillbyggnader eller nybyggnationer krävs det ett så kallat
tekniskt samråd innan ett startbesked kan ges. Vid samrådet träffar du en handläggare för en genomgång av projektet och det fastställs vilka kontroller med mera som krävs.

Vad är ett startbesked?

Startbeskedet är klartecknet från kommunen om att en åtgärd som kräver lov eller anmälan får påbörjas. Du får alltså inte börja bygga innan du har fått ett startbesked.

Vad kommer mitt bygglov/bygganmälan att kosta?

Vad det kostar att få ett bygglov eller startbesked beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga eller hur stort du ska bygga. Inför din bygglovsansökan eller bygganmälan kan du kontakta oss på byggenheten för information om generell taxa. Den exakta avgiften bestäms först efter att din ansökan eller bygganmälan har prövats.

Jag har ansökt om lov. När får jag fakturan?

Du blir inte fakturerad förrän du har fått ditt beslut. Hur lång tid det tar innan du får din faktura varierar, men vad du ska betala står i beslutet.

Vad menas med "fackmannamässigt utfört"?

Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. De behöver inte vara gjorda av en arkitekt, men de ska vara lika välgjorda och korrekta som om en arkitekt hade gjort dem. På sidan Ritningsexempel Öppnas i nytt fönster. finner du mer information om ritningarnas utförande och vad de ska innehålla.

Vad händer om jag bygger utan tillstånd?

Om du inte ansöker om tillstånd innan du bygger kan du få en straffavgift. Du kan även behöva riva det du har byggt, så det är ingenting vi rekommenderar. Läs mer under Svartbygge, olovligt byggande Öppnas i nytt fönster..

Vad menas med väsentlig?

Ibland skriver vi att bygglov krävs om förändringen innebär en väsentlig förändring av områdets karaktär. Att förklara vad det innebär är inte helt lätt eftersom man gör en bedömning från fall till fall.

Jag vill bygga något bygglovsbefriat närmare tomtgräns än 4,5 meter. Behöver jag ett skriftligt medgivande från grannen eller räcker det med muntligt?

Medgivandet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas starkt eftersom det annars inte går att bevisa.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det skyddade området är vanligtvis 100 meter från strandlinjen. Inom planlagt område är strandskyddet helt eller delvis upphävt på land.

Inom strandskyddat område får man inte bygga nya byggnader. Man får inte heller göra saker som hindrar allmänheten från att vara i området.

Undantag från förbudet kan dock medges i vissa fall. Under Strandskydd Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer och få information om hur du ansöker om strandskyddsdispens.

Byggherre - vem är det?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Om du ska bygga om din villa är det alltså du som är byggherre.

Vad menas med byggnadsarea?

Byggnadsarea är den yta på marken som en byggnad upptar. Skärmtak och överbyggda gårdar räknas därför in i byggnadsarean, men inte eventuell ovanvåning eller källare.

Detaljplanen reglerar hur stor del av din tomt som får bebyggas. Hur stor byggrätt du har varierar därför för olika områden.

Vart ska jag skicka min ansökan/anmälan?

När du ansöker om lov eller gör en anmälan för att få ett startbesked ska du skicka de nödvändiga handlingarna till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Eller skicka dem via vår e-post: miljo.bygg@rattvik.se.

Du kan också lämna in dem direkt till receptionen på kommunledningskontoret, Vasagatan 1. De ser till att handlingarna kommer till rätt enhet.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.