Attefallsåtgärder

Bygglovsbefriade åtgärder - anmälan krävs

Bygglovsbefriade åtgärder - anmälan krävs. Illustration © Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i Plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. I de flesta fall krävs däremot en anmälan, med ritningar och förslag på kontrollplan, till miljö- och byggnadsnämnden och ett beslut om startbesked innan byggstart. Observera att åtgärderna nedan endast gäller för en- och tvåbostadshus.

Åtgärder som kan genomföras enligt Attefall

Komplementsbostadshus och komplementbyggnad

En eller flera komplementbyggnader/komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Den sammanlagda byggnadsarean för alla Attefallshus på tomten får vara maximalt 30 kvadratmeter. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga.

  • Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter.
  • Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).
  • Den högsta höjden från mark till taknock får vara fyra (4) meter.
  • Om du vill bygga Attefallshuset närmare tomtgränsen än fyra och en halv (4,5) meter behöver du grannens medgivande.
  • Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet (detta gäller främst dig som bor på landsbygden och har väldigt stor tomt).

När en anmälan görs är det viktigt att det framgår vad byggnaden är tänkt att användas till, till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, permanentboende, bastu eller båthus. Detta för att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna avgöra vilka krav i PBL, PBF, BBR och EKS behöver uppfyllas.

Boverket - Attefallshus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inreda ytterligare en bostad

Att inreda ytterligare en bostad i enbostadshus kräver inget bygglov, men däremot en anmälan till miljö- och byggnads­nämnden. Även om själva inredandet av en ny bostad är undantaget från krav på bygglov, kan andra åtgärder i anslutning till detta få avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende, till exempel genom att nya fönster tas upp. I så fall gäller krav på bygglov för dessa åtgärder. Ett startbesked krävs för att få påbörja åtgärden och ett slutbesked krävs för att få ta den nya bostaden i bruk.

Bygglovsbefrielsen gäller endast för enbostadshus. Att inreda en tredje bostad i ett tvåbostadshus kräver alltså bygglov. Åtgärden skiljer sig därmed från övriga bygglovsbefriade åtgärder som gäller för en- och tvåbostadshus.

Boverket - Inreda ytterligare en bostad utan bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbyggnad, max 15 kvadratmeter

En tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea på ett en- eller tvåbostadshus. Med tillbyggnad menas åtgärder som syftar till att öka en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker. Det kan vara uppåt, åt sidan eller nedåt.

Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än fyra och en halv (4,5) meter, om inte de grannar som berörs medger det. Tillbyggnaden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, Boverkets Byggregler, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktions­standarder (eurokoder), EKS. Däremot får tillbyggnaden strida mot detaljplanen.

Den bygglovbefriade tillbyggnaden på maximalt 15 kvadratmeter får bara göras en gång. Det är alltså inte möjligt att först göra en tillbyggnad, och därefter ytterligare en tillbyggnad. Det gäller även om den första tillbyggnaden är mindre än 15 kvadratmeter.

Boverket - Bygglovsbefriad tillbyggnad maximalt 15 m² Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Takkupor

Reglerna säger att du får göra högst två takkupor utan att ansöka om bygglov på en- och tvåbostadshus, förutsatt att du inte har några sedan tidigare. Om du har en takkupa får du bygga en till utan bygglov. Takkuporna får inte uppta mer än halva takfallets längd (mätt från gavel till gavel).

Bygglov krävs fortfarande för takkupor som innebär ingrepp i husets bärande konstruktion.

Boverket - Takkupor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan krävs

Observera att även åtgärder som inte behöver lov ändå ska uppfylla krav på anpassning till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas, och ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Istället för bygglov måste alltid en anmälan göras till kommunen med en anmälningsblankett. Fortfarande gäller att kommunen ska ha fattat ett beslut om startbesked innan du får börja bygga.

Någon avsevärd förenkling av byggprocessen följer därför inte, utan förenklingen ligger snarare i möjligheten att åtgärderna får avvika från detaljplanen. Avståndet 4,5 meter till granne gäller, men om man kommer överens går det bra att bygga närmare. Vi rekommenderar ett skriftligt godkännande på överenskommelsen från samtliga lagfarna ägare. De handlingar som behöver lämnas in tillsammans med anmälan är till stor del detsamma som vid en bygglovsprövning. Avgift kommer att tas ut för kommunens handläggning av anmälan.

Reglerna för strandskydd är oförändrade, vilket betyder att strandskyddsdispens kan behövas även om bygglov inte behövs.

Handlingar som behövs vid bygganmälan är:

  • Bygganmälan 
  • Teknisk beskrivning 
  • Situationsplan 
  • Plan,- sektions- och fasadritning
  • Förslag på kontrollplan

Blankett för bygganmälan hittar du under blanketter, avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster.. Under relaterad information i spalten till höger finns en länk till ritningsexempel där du får mer information om hur respektive ritning ska utformas.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.