Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen i stora drag

Bygglovsprocessen i stora drag

När kommunen behandlar en ansökan om bygglov bedömer vi om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns.

Kraven finns i första hand i detaljplaner, plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Under en lov- och anmälningsprocess kan följande saker vara bra att tänka på samt att dokument och samråd kan vara aktuella.

Ny plan- och bygglag

En ny enklare plan- och bygglag började gälla den 2 maj 2011. Det innebär att plan- och byggprocessen förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.
Det här är några viktiga nyheter:

 • Miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande.
 • Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor.
 • Skyldighet att i bygglov pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings­förmåga.
 • Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas krävs startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk krävs ett slutbesked.
 • Processen att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram slopas.
 • Hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik, till exempel bredband.
 • En byggsanktionsavgift ersätter de nuvarande tre avgiftsmöjligheter.

Inför ansökan eller bygganmälan

När du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om så är det bra att först kontrollera om det krävs bygglov, bygganmälan eller några andra tillstånd.
boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information och guider som leder dig genom de vanligaste projekten.

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Om det inte finns en detaljplan med en specifik byggrätt kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Vid en del åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan. Se till att kontrollplanen följs och var med på möten.

Ansökan

Ansökan, anmälan och kompletteringar till pågående ärende görs via enhetens
e-post miljo.bygg@rattvik.se. Önskas pappersblanketter, se kontaktuppgifter nedan.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett underlag till situationsplan. På den finns exempelvis uppgifter om fastighetens exakta läge samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, befintliga ledningar, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

Nybyggnadskarta ska tas fram vid bygglov för ny huvudbyggnad eller större anläggning (bostadshus, fritidshus, industribyggnad med mera) och ska upprättas inom detaljplan och inom område där digital baskarta finns.

Den kan beställas hos mark- och planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen via mark.plan@rattvik.se.

Mer information kartor och mätning Öppnas i nytt fönster.

Huvudritningar

Tillsammans med din ansökan eller bygganmälan behöver du bifoga ett antal ritningar som tydligt redovisar vad du tänkt att bygga med huvudmått utsatta. Vilka ritningar som krävs är kopplat till typen av åtgärd men de vanligaste handlingarna är:

 • Situationsplan,
 • Fasadritningar,
 • Planritningar och
 • Sektionsritningar

Under ritningsexempel Öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om respektive handling och utformning.

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning behöver innehålla uppgifter om bland annat:

 • Grundläggningssätt,
 • Stomkonstruktion
 • Uppvärmning, ventilation och isolering
 • Vatten och avlopp

Detaljeringsnivån är kopplad till byggnationens omfattning. Vid till exempel ny- eller ombyggnation av flerbostadshus är det även väsentligt att redovisa hur brandskyddskraven, tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och ljudisolering uppfylls.

Kontrollplan

En kontrollplan ska alltid lämnas in vid bygg-, rivnings- och marklov samt vid anmälan. Kontrollplanen ska redovisa vilka kontroller som ska göras under planering och genomförande av arbetet. Planen visar också vad kontrollen avser samt vem som ska göra kontrollen. Vid enklare åtgärder lämnar byggherren in ett förslag på kontrollplan i samband med bygglovsansökan eller bygganmälan. När det handlar om större byggnationer krävs en certifierad kontrollansvarig och då lämnas ett förlag på kontrollplan in senast vid tekniskt samråd.

Kontrollplan och kontrollansvarig Öppnas i nytt fönster.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Har du tänkt på att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienterings­förmåga. Kontakta oss på byggenheten så kan vi berätta mer om vad du behöver tänka på inför byggnation för att uppfylla tillgänglighetskraven.
 • Har du pratat med grannarna? Ibland kan processen gå snabbare och smidigare om du redan i ett tidigt skede har pratat med alla som berörs.

Granskning av byggenheten

När ärendet är diariefört lämnas det över till handläggare som kontrollerar att erforderliga handlingar lämnats in. I handläggningen ingår ett antal steg där vi bland annat granskar handlingarna mot:

 • plan- och bygglagen (PBL)
 • plan- och byggförordningen (PBF)
 • detaljplan, områdesbestämmelser eller översiktsplan
 • om sökande har eller behöver ansöka om strandskyddsdispens
 • krav på energihushållning
 • krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
 • vatten och avlopp
 • brandskyddskrav
 • bullerkrav
 • trafiksäkerhet

Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. När din ansökan eller anmälan är komplett kan grannar och remissinstanser höras och lämnas tillfälle att yttra sig. Efter handläggningen förbereds ärendet för beslut.

Beslut fattas

Förutsatt att din ansökan är komplett kommer du att få ett beslut hemskickat inom tio veckor. Beslutet publiceras på Post- och Inrikes Tidningars webbplats och efter fyra veckor går beslutet inte längre att överklaga och vinner laga kraft.

Handläggningstiden är beroende av många faktorer, bland annat hur kompletta de inlämnade materialen är, om byggenheten ska höra grannarna, om ärendet kan beslutas genom delegation eller om det ska förankras politiskt.

Handläggningstiderna kan variera beroende på hur många ärenden som kommer in till kommunen.
Tänk på att söka bygglov i god tid innan du tänkt påbörja byggnationen.
Särskilt vår och försommar är det många som lämnar in bygglov varför handläggningstiden blir längre.

Att ett beslut har fattats betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Innan du kan ta det första spadtaget måste du få ett startbesked.

Startbesked

Startbesked krävs innan du får påbörja den åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Startbeskedet får du av miljö- och byggnadsnämnden. I startbeskedet fastställer miljö- och byggnadsnämnden bland annat kontrollplanen och vilka handlingar som behövs för att få ett slutbesked utfärdat.

Startbeskedet innebär att vi har godkänt ditt förslag till kontrollplan och att du äntligen får sätta igång med byggandet. Oftast får du startbeskedet först efter att ha haft ett möte med oss (tekniskt samråd), men vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet.

Tekniskt samråd

Om det inte är uppenbart obehövligt så krävs det alltid ett tekniskt samråd vid bygglovs- eller anmälningspliktiga arbeten.
Byggherren kan begära ett sådant möte även om inte byggenheten anser det vara nödvändigt. Närvarar gör byggenheten, byggherren och kontrollansvarig.

Tekniskt samråd Öppnas i nytt fönster.

Byggnation

Nu har du förhoppningsvis kommit igång med ditt bygge. Vid större byggnationer kan vi behöva besöka arbetsplatsen för att kontrollera så att allting går som det ska. När bygget börjar bli klart är det ofta dags för slutsamråd. Slutsamrådet är ett möte där vi bland annat går igenom kontrollplanen tillsammans med dig och din kontrollansvarige.

Slutbesked

Innan du får börja använda din nya byggnation behöver du få ett slutbesked från oss på byggenheten. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Telefontid: måndag - onsdag kl. 10–12

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndag - torsdag kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.