Ritningsexempel

Exempel på ritning

Exempel på ritning

När du ansöker om lov eller gör en anmälan måste du bifoga ett antal handlingar som beskriver vad du planerar att göra. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och visa på vilka åtgärder som ska utföras. Ju tydligare handlingarna är desto snabbare går handläggningen och vi på byggenheten behöver inte begära in kompletteringar.

Krav på ritningarna

Fackmannamässigt utfört

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmannamässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med.

Alla ritningar ska innehålla:

 • information om vad de föreställer
 • fastighetsbeteckning
 • skala och skalstock (ett måttsatt streck som visar skalan)
 • upprättat och eventuellt reviderat datum.
 • vem som upprättat ritningen

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Skala

En skala redovisar hur stort något är i verkligheten genom att rita en förminskning. Den första siffran gäller för bilden och den andra för verkligheten. I skala 1:100 motsvarar alltså en centimeter på bilden 100 centimeter i verkligheten.

Att vi ställer höga krav på ritningarna beror bland annat på att:

 • risken för fel och missförstånd minskar
 • även ovana personer ska kunna förstå dem
 • ritningarna ska kunna arkiveras
 • handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning.

 Tips och råd

 • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.
 • Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga och att alla mått står med. Dubbelkolla gärna ritningarna innan de skickas in och kontrollera med en linjal.
 • Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper i A4 eller A3-format.
 • Kom ihåg att måttsätta det du ska bygga.
 • Alla ritningar ska innehålla information om vad som finns på ritningen, fastighetsbeteckning, skala, skalstock och datum.

Längst ner på sidan finns olika typer av ritningar som du kan se hur de ser ut beroende på åtgärd. Exempelritningarna är hämtade från Borlänge kommun.

Huvudritningar och deras innehåll

Situationsplan

Exempel på situationsplan

Exempel på enkel situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På situationsplanen är alla förändringar utritade och måttsatta för att vi ska förstå vad du planerar att göra.

För att kunna göra en situationsplan behöver du en karta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga. Om du ska uppföra en ny byggnad eller ska göra en tillbyggnad nära tomtgräns behöver du i de flesta fall en nybyggnadskarta. En nybyggnadskarta beställer du hos mät- och kartverksamheten. Enklare tomtkartor, det vill säga utdrag ur fastighetskartan/primärkartan, kan vi på byggenheten oftast hjälpa er med inför enklare åtgärder.

Information kartor och mätning. Öppnas i nytt fönster.

Du kan själv rita in det du vill bygga på situationsplanen eller ta hjälp av en expert. Det som ska finnas med är:

 • Nya och existerande byggnader.
 • Tydliga markeringar om någonting ska rivas.
 • Mått- och lägesbestämning av alla ny- och tillbyggnader (det betyder att du markerar mått för byggnadens alla sidor, avstånd till fastighetsgräns och anger markhöjder och golvhöjd).

Situationsplanen är oftast i skala 1:400, 1:500 och 1:1000.

Markplaneritning

På en markplaneringsritning visar du hur du planerar din tomt.

Om du ska bygga nytt eller göra större tillbyggnader behöver du ofta lämna in en markplaneringsritning som visar hur marken omkring byggnaden är tänkt att planeras. För att kunna göra en markplaneringsritning behöver du beställa en nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster. som du kan markera förändringarna på.

Ritningen ska visa byggnadens placering, markhöjder, marksektioner, uppfyllnader, murar, slänter, infart, parkering och liknande.

Markplaneringsritningen ska vara i skala 1:200, 1:400 eller 1:500.

Fasadritning

Exempel på fasadritning

Exempel på fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån.

Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis mot söder, norr, öster och väster. Alla fasader ska finnas med på ritningen. Förutom den utvändiga fasaden ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden. På fasaderna ska befintliga och föreslagna marklinjer redovisas.

Fasadritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Planritning

Exempel på planritning

Exempel på planritning

En planritning visar byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelning.

En planritning visar byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelningen i skala 1:100. På planritningen syns dörrar, fönster, skorsten, trappor, fast inredning, altaner med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

Sektionsritning

Exempel på sektionsritning

Exempel på sektionsritning

En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt igenom byggnaden och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

När du bygger nytt, till eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning från sidan och visar bland annat golv, bjälklag, tak och skorsten. Rumshöjder ska anges.

Konstruktionsritning och detaljritning

Exempel på detaljritning

Exempel på detaljritning

En konstruktionsritning eller detaljritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad.

Konstruktionsritningen innehåller detaljerade anvisningar om hur olika konstruktionsdelar ska uppföras och behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är:

 • Grundkonstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar

En konstruktionsritning/detaljritning ritas vanligtvis i skala 1:20, 1:10 och 1:5, beroende på detaljeringsnivån.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.