Skyddsavstånd för dricksvatten, bergvärme, avlopp

En bäck.

Vattendrag. Foto: © Y. Öhrnell

Vid planering för att bygga ny bostad, värmesystem, vatten- och avlopp, behöver du tänka till för att hålla nödvändiga skyddsavstånd mellan egna och grannars anläggningar:

En dricksvatten- eller bergvärmebrunn (energibrunn) bör placeras uppströms, det vill säga högre i terrängen än enskild avloppsanläggning eller liknande förorening. Detta för att undvika att avlopps- eller förorenat vatten leds via sprickor i berg till dricksvattnet.

Mark runt energibrunnshål kyls ned. Därför behövs 20 meter mellan borrhål för att de inte ska ta energi från varandra, vilket ger lägre effekt. För att säkerställa detta ska borrhål placeras minst 10 meter in från tomtgräns eller mitt av väg mellan tomter, alternativt gradas så att centrum på borrhålet kommer 10 meter in från tomtgräns eller mitt av väg mellan tomter.

Ledningsnät och slamavskiljare för avlopp bör läggas med skyddsavstånd till vattentäkt.

Avloppets infiltrationsbädd eller markbädds infiltrerande del (bäddens botten) ska placeras minst en (1) meter ovan berg eller den högsta grundvattennivå som kan uppstå under årets blötaste perioder.

Skyddsavstånd ska följas enligt

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik