Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att miljö- och byggnadsnämnden prövar om du får bygga på den tilltänkta platsen. Det är en lokaliseringsprövning, det vill säga en prövning om området är lämpligt att bebygga, exempelvis om avloppsfrågan går att lösa.

Många tror felaktigt att ett förhandsbesked är ett tidigt medgivande till en byggnadsåtgärd vilken som helst.
Ett förhandsbesked – som är ett bindande beslut – är i första hand ett medgivande till en nybyggnad på en icke avstyckad tomt utanför detaljplanerat område.
Beskedet innebär inte att du får påbörja åtgärden, du måste söka bygglov först.

Vid en ansökan om förhandsbesked gör miljö- och byggnads­nämnden en lokaliseringsprövning. Det vill säga att de undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa avloppsfrågan. Kommunens översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden. Syftet är att den sökande ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs ner på ritningar med mera.

Ansökan bör visa tänkt byggnadsstorlek, placering samt hur vägen är tänkt att ansluta till tomten. I ansökan räcker det med att du i text anger vad du vill bygga och på en karta anger var. En eventuell avstyckning ska du ansöka om hos Lantmäteriet.

Även inom detaljplanerat område kan det i vissa fall bli aktuellt med ett förhandsbesked. Om någon vill köpa en tomt och detaljplanen är gammal och därför innehåller få bestämmelser vet du inte säkert vad du får bygga. Det krävs mer detaljerade ritningar eftersom miljö- och byggnadsnämnden ska ta ställning till volym och placering av byggnaden.
Det är vanligt att en köpare begär en klausul i köpeavtalet att köpet förutsätter ett positivt förhandsbesked. Då hävs köpet vid ett eventuellt avslag på ansökan.

Miljö- och byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhandsbesked under två år.
Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom två år upphör förhandsbeskedet att gälla.
Ett negativt förhandsbesked kan överklagas av den sökande.
Alla förhandsbesked debiteras enligt fastställd taxa.

Handlingar som behövs är

  • Ansökan om förhandsbesked
  • Situationsplan med tänkt byggnation inritad,
    skala 1:500

Handläggningstid

Kommunen har tio veckor på sig att handlägga förhandsbesked från det att ärendet är komplett. Handläggningstiden kan förlängas i vissa fall.

Ansökan om förhandsbesked finns på sidan Blanketter, avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster..

Lagtexter med mera

Plan- och bygglagen

9 kap. 17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

9 kap. 18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

9 kap. 39 § Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska innehålla

  • en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft,
  • en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och
  • de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.