Kaminer och eldstäder

Vid installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal krävs alltid en anmälan enligt Plan- och byggförordningen (6 kap 5§). Innan installationen får tas i bruk krävs ett godkänt besiktningsprotokoll från en skorstensfejartekniker och slutbesked.

Anmälan

En eldstad kan vara exempelvis en braskamin, kakelugn, oljepanna eller annan anordning för eldning. En väsentlig förändring kan vara installation av kassett i befintlig öppen spis eller byte av oljeeldning till fastbränsleeldning.

Innan du kan påbörja ditt arbete behöver du skicka in en anmälan och få ett startbesked. Ett startbesked skickas ut när beslut är fattat om att installationen får påbörjas. Av startbeskedet framgår vad som krävs för att erhålla ett slutbesked. Välj en miljögodkänd och typgodkänd anordning.

Handlingar som behövs är

  • Bygganmälan
  • Teknisk beskrivning av produkten eller bilaga till bygganmälan - eldstad och rökkanal 
  • Situationsplan som visar vilken byggnad installationen avser
  • Plan- och fasadritning
  • Kontrollplan eldstad och rökkanal

Blankett för bygganmälan hittar du på sidan Blanketter, avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster..
Kom ihåg att skriva under din bygganmälan!

Skorstensfejartekniker – Sakkunnig – Besiktning

Fråga en skorstensfejartekniker om din tilltänkta installation, så får du råd om lämplig placering. Har byggnaden en gammal rökkanal kan den behöva renoveras innan installationen görs. Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet, bygg därför inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäker.

Skorstenen ska dels mynna över taknock, dels minst en (1) meter över takbeläggningen. Om skorstenen blir högre än en meter och två decimeter (1,2 meter) räknat från takbeläggningen måste den förses med uppstigningsanordning.

Slutbesked

För att erhålla slutbesked och få börja använda eldstaden – rökkanalen krävs ett godkänt besiktningsprotokoll från en skorstensfejartekniker, som intygar att installationen är korrekt utförd och brandskyddskraven uppfyllda.

Eldstad eller rökkanal får inte tas i bruk förrän efter besiktning och slutbesked. Då kontrolleras brandskyddet och att installationen skett på rätt sätt. Efter besiktning är gjord utan anmärkning kan slutbesked utfärdas och installationen tas i bruk.

Ansvarig

Du är som byggherre själv ansvarig för att Boverkets Byggregler följs vid installationen. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd eldstad, kakelugn eller murad spis är brandsäkerheten viktigast. Tänk på att alltid följa fabrikantens anvisningar.
Miljö- och hälsoskydd på kommunen kan förbjuda eldning om den blir störande för omgivningen.

Sanktionsavgift

Om eldstaden börjat installeras utan startbesked eller om eldning påbörjats innan slutbesked har utfärdats, kan sanktionsavgift dömas ut.

Vedeldning

Alla som avser att elda med ved ansvarar för sin egen närmiljö och ska se till att eldningen inte orsakar störning för dem som bor i närheten. Tänk på vindens styrka och riktning, väderleks­förhållanden med mera som kan medföra röknedslag hos närboende. Ta hänsyn till dina grannar.

Tänk på att enbart ved eller vedprodukter får användas. Allt avfall inklusive kartong och rivningsvirke är förbjudet att elda och absolut inte virke som är impregnerat, målat eller behandlat. Följ de installationsanvisningar och råd du får av tillverkare och sotare vid bygganmälan.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.