Altan, trädäck, terrass, uteplats och skärmtak

Bygglovsbefriade åtgärder - som inte kräver anmälan

Bygglovsbefriade åtgärder - som inte kräver anmälan. Illustration © Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

Planerar du att bygga altan, trädäck eller en terrass kan det krävas bygglov. Vissa undantag från bygglovsplikten finns för en- eller tvåbostadshus. En altan är enligt Boverkets definition en upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till byggnaden, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats.

Du behöver söka bygglov om altanen ökar byggnadens volym, till exempel om den är hög eller underbyggd. Även en fristående altan kan vara volymskapande och kräva bygglov.

Bygga en altan

För att din altan ska ses som bygglovsbefriad ska den:

  • byggas till på ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus, det vill säga inte byggas fristående
  • placeras inom 3,6 meter från byggnaden
  • placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen
  • ej vara högre än 1,8 meter från marknivå till altangolv

Bygga en skyddad uteplats

Plank till en skyddad uteplats får byggas utan bygglov inom tre meter och sex decimeter (3,6 meter) från ett en- eller tvåbostadshus om:

  • planket inte är högre än en meter och 8 decimeter (1,8 meter) från altanen
  • avståndet till tomtgränsen är minst fyra och en halv (4,5) meter

Om du vill glasa in en uteplats räknas det som en tillbyggnad och kräver därför bygglov.

Bygga ett skärmtak

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus utan bygglov om:

  • skärmtaket, tillsammans med andra skärmtak som anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov, inte täcker en större area än 15 kvadratmeter
  • avståndet från skärmtak till tomtgränsen är minst fyra och en halv (4,5) meter

Tänk på!

Även om altanen inte kräver bygglov kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan om du till exempel vill sätta in en altandörr där det inte tidigare funnits någon dörr. Det gäller också om du vill ändra utseende på en befintlig dörr. Konsultera oss på miljö- och byggenheten för att se om det är väsentlig fasadförändring eller ingrepp i bärande konstruktion.

Även om altanen undantas från lovplikt så ska bebyggelse och byggnadsverk enligt plan- och bygglagen (PBL 2:6§) utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av god helhetsverkan.

Altaner upphöjt från marken ska utformas för att begränsa risken för olyckor genom fall från höjder, varpå det är lämpligt att ordna fallskydd genom räcke.
Det finns undantag för lovplikten gällande mur eller plank invid uteplats. Muren eller plankets höjd ska räknas från marken. Om du vill bygga ett plank uppe på din altan så får altanen och plankets höjd högst vara 1,8 meter. Om altanen och planket tillsammans är högre än 1,8 meter krävs alltid bygglov för planket. Detsamma gäller om du vill bygga en mur uppe på din altan.

Om dina grannar går med på att du bygger annars bygglovsbefriade murar, plank och skärmtak närmare tomtgränsen än fyra och en halv (4,5) meter, behöver du inte ansöka om bygglov. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.

Bygglov krävs alltid om muren, planket eller skärmtaket ska placeras närmare tomtgränsen än fyra och en halv (4,5) meter mot gata, väg eller allmän plats eller om din granne inte ger sitt medgivande

Tänk på att du inte får bygga plank och murar så att de hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.