Rättviks kommun
Rättviks kommun

Klipp häcken

Korsning med häck.

Ur broschyren "Klipp häcken".

För att öka trafiksäkerheten genom att förbättra sikt, framkomlighet och underlätta gatuunderhållet, uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar. Fastighetsägaren har själv ett ansvar för att minska olycksriskerna.

Plan- och bygglagen 8 kap 15 §

"Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas."

Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator finns i broschyren Klipp häcken.

Kontakt

Vägingenjör
Robin Layton
0248-70 119

Besöksadress
Vasagatan 1, flygelbyggnaden
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik

Information

Klipp häcken!PDF