Bredband och it

Framtidssäker it-infrastruktur – Rättvik

Målsättningen är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern informationsteknik (it) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2025 bör minst 98 % av kommunens invånare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet. Målsättningen överensstämmer med ambitionerna i ”Bredbandsstrategi för Sverige”.

Rättviks kommun ska ge förutsättningar för boende och företag på flera av de mindre orterna i kommunen att få tillgång till bredband och höjer kapaciteten. Målet är att skapa bättre förutsättningar för befintliga och nya företag i glesbygden, samt underlätta för människor att bo kvar.

Målsättningen är att skapa tillgång till it-infrastruktur med bredbandskapacitet i områden där en utbyggnad inte kommer till stånd på vanliga marknadsmässiga villkor, utan stimulans.

Dala Energi har under år 2022 ansökt och fått bidrag från PTS (Post- och telestyrelsen) för att bygga fiber i Dalfors, Mårtanberg, Solberga och Grannmor. År 2021 söktes bidrag för Finnmarken (Bingsjö, Dalstuga ,Dådran och Finnbacka) vilket också beviljades. Det som återstår innan byggbeslut från Dala Energi är att tillräckligt många i byarna vill ansluta sig till fiber.

Rättviks kommun hjälper till med att

  • ta fram bredbandsstrategi.
  • bygga in bredbandsfrågor i översiktsplanen (ÖP).
  • hjälpa till med markupplåtelseavtal.
  • informera om möjligheter att få bidrag.
  • arrangera bymöten.
  • förmedla kontakter.
  • stödja arbetet i byarna.
  • ta fram underlag, exempelvis fastighets- och tomtkartor.
  • ta fram om möjligt anslutningspunkter för fibernät.

I det öppna stadsnätet är konkurrensen fri. Det betyder att du kan välja leverantör av Internet, telefon och TV.

Kontakt

It-chef
Mikael Brandfors
0248-70 800

Besöksadress
Vasagatan 6
795 30 Rättvik