Bredband och it

Framtidssäker it-infrastruktur – Rättvik

Målsättningen är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern informationsteknik (it) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2025 bör minst 98 % av kommunens invånare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet. Målsättningen överensstämmer med ambitionerna i ”Bredbandsstrategi för Sverige”.

Rättviks kommun ska ge förutsättningar för boende och företag på flera av de mindre orterna i kommunen att få tillgång till bredband och höjer kapaciteten. Målet är att skapa bättre förutsättningar för befintliga och nya företag i glesbygden, samt underlätta för människor att bo kvar.

Målsättningen är att skapa tillgång till it-infrastruktur med bredbandskapacitet i områden där en utbyggnad inte kommer till stånd på vanliga marknadsmässiga villkor, utan stimulans.

Dala Energi har under år 2022 ansökt och fått bidrag från PTS (Post- och telestyrelsen) för att bygga fiber i Dalfors, Mårtanberg, Solberga och Grannmor. I Finnmarksbyarna (Bingsjö, Dalstuga ,Dådran och Finnbacka) börjar ”bynät” byggas under våren 2023 och fastigheter som tecknat avtal om fiber ansluts. Gällande byarna Dalfors, Mårtanberg, Solberga och Grannmor pågår försäljning under våren 2023 och om det blir tillräckligt med kunder kommer ”bynät” byggas 2023–2024.

Rättviks kommun hjälper till med att

  • bygga in bredbandsfrågor i översiktsplanen (ÖP).
  • hjälpa till med markupplåtelseavtal.
  • informera om möjligheter att få bidrag.
  • ta fram underlag, exempelvis fastighets- och tomtkartor.
  • ta fram om möjligt anslutningspunkter för fibernät.

I det öppna stadsnätet är konkurrensen fri. Det betyder att du kan välja leverantör av Internet, telefon och TV.

Kontakt

It-chef
Mikael Brandfors
0248-70 800

Besöksadress
Vasagatan 6
795 30 Rättvik