Strandskydd

Strandskydd gäller vid sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet. Normalt gäller skyddet 100 meter från strandlinjen men kan i vissa fall utökas av länsstyrelsen.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv.

Kommunen har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd.
I Rättvik är det miljö- och byggnadsnämnden som har ansvaret för dispensärenden.

Dagens regler för strandskydd

Inom ett strandskyddsområde får inte:

  1. Nya byggnader uppföras.
  2. Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
  3. Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2.
  4. Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Särskilda skäl till dispens

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

  • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Granskning av beslut

Länsstyrelserna granskar alla dispenser och upphävanden av strandskydd inom detaljplaner som beviljas i länet. Om ett beslut är felaktigt ska de upphäva beslutet. Detta beslut kan sedan överklagas till högre instans.

Läs mer om strandskydd här via externa länkar: Boverket  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar som behövs är

Ett exemplar ansökan om strandskyddsdispens samt en situationsplan som skickas till nedanstående adress eller e-post.

Blanketter

Ansökan strandskyddsdispens Pdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Växel 0248-70 000
E-post: miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik