Kontrollplan och kontrollansvarig

Enligt 10 kap. 6 § plan och bygglagen (PBL) ska det finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder.

Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. Det är byggherrens ansvar att ett förslag till kontrollplan upprättas.

Kontrollplan

Vid anmälningspliktiga åtgärder och mindre bygglovsärenden ska ett förslag på kontrollplan lämnas in i samband med bygglovsansökan eller bygganmälan. Om byggherren inte kommer in med förslag på kontrollplan så kommer en komplettering att begäras inför beslut om startbesked.

Miljö- och byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet. Efter beslut får byggherren hem en kopia på kontrollplanen, för att fylla i under projektets gång. När åtgärden är klar, ska byggherren skicka in ifylld kontrollplan till miljö- och byggenheten tillsammans med ansökan om slutbesked.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet. Varje kontrollplan bör alltså vara objektsspecifik. Kontrollplanen ska ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att:

 • Alla väsentliga tekniska egenskapskrav i 8 kap 4 § PBL uppfylls.
 • Förbudet mot förvanskning i 8 kap 13 § PBL följs,
 • Kraven på varsamhet i 8 kap 17 och 18 §§ PBL uppfylls
 • Utförda åtgärder är utförda i enlighet med beviljat bygglov/startbesked.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 • Vad kontrollen avser
 • Vem som kontrollerar punkten
 • Kontrollmetod
 • Vad kontrollpunkten kontrolleras mot
 • Datum och signatur av den som kontrollerar punkten när kontrollen är utförd
 • Notering om eventuell avvikelse och (i vissa fall)
 • Hänvisning till eventuella intyg, protokoll, med mera

Under nedanstående länk kan du finna mer information om kontrollplaner.

Boverket - Kontrollplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollansvarig

Vid större bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en certifierad kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvarige bör inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Med nära släkt avses make, maka, sambo, förälder, barn eller syskon.

Olika kontrollansvariga kan utses för skilda delar av ett byggprojekt. Om flera kontrollansvariga utses, ska byggherren bestämma vem av dem som ska ha samordningsansvaret.

Här finns mer information om kontrollansvariga och deras uppgifter.

Boverket - information om kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Boverket - Hitta certifierad kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.