Rättviks kommun
Rättviks kommun

Grannars möjlighet att påverka

Vid handläggningen av en ansökan om lov och förhands­besked ska miljö- och byggnadsnämnden i vissa fall underrätta kända sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig.

Miljö- och byggnadsnämnden är i vissa fall skyldig att informera grannar och andra berörda och ge dem en möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Deras yttranden utgör en del av det underlag som ligger till grund för nämndens beslut. Miljö- och byggnadsnämnden ska göra en avvägning mellan de olika enskilda intressena.

När ska underrättelse ske

Miljö- och byggnadsnämnden ska underrätta om en ansökan om lov eller förhandsbesked avser en åtgärd som

  • innebär en avvikelse från en detaljplan,
  • innebär en avvikelse från områdesbestämmelser,
  • ska utföras i ett område som omfattas av områdesbestämmelser och åtgärden inte är reglerad i dem,
  • ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och inte heller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt eller
  • ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte innebär att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad.

Ingen underrättelse behövs dock om det är uppenbart att lov inte kan ges.

Överklagande av beslut

Om du som granne eller berörd sakägare är missnöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov har du möjlighet att överklaga beslutet inom en viss tid innan det vinner laga kraft.

Anvisning om hur du överklagar nämndens beslut.

Grannes möjlighet att överklaga ett beslut om startbesked

Startbesked för en åtgärd som kräver anmälan kan inte överklagas av till exempel en granne. Grannen kan istället göra en tillsynsanmälan till miljö- och byggnadsnämnden som ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller startbeskedet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Miljö- och byggnadsnämndens administration sköts av tjänstemän på miljö- och byggenheten.

E-tjänst för ansökan, anmälan eller kompletteringar

Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefontider byggenheten

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag kl. 10–12.
Övriga tider endast e-post.

Boka tid till våra byggnads­inspektörer
Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via
e-post eller telefon till:

Byggnadsinspektör
Nils Berglund, 0248-70 165

Byggnadsinspektör
Fredrik Bengs, 0248-70 167

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik