Anvisning för att överklaga beslut från miljö- och byggnadsnämnden

Om ni inte är nöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut, kan ni överklaga beslutet.

Överklagan

  • ​ska vara skriftlig och ange vilket beslut som avses, beslutsdatum, protokollsparagraf och datum då ni fick del av beslutet
  • ska ange motiven till varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha, bifoga gärna handlingar som ni anser stöder er uppfattning
  • ska undertecknas av er, uppge fullständigt namn, postadress, telefonnummer där ni kan nås dagtid/kvällstid samt eventuell mejladress. Om ni anlitar ombud krävs att ni bifogar en skriftlig fullmakt och då kan ombudet också underteckna överklaganskrivelsen
  • ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun, se kontaktinformation.

För att överklagan ska kunna tas upp till prövning, måste den ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Har er överklagan kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till överprövningsinstans, om miljö- och byggnadsnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Länsstyrelsen prövar beslutet när det gäller miljö- och byggärenden.
Förvaltningsrätten prövar beslutet om det gäller alkoholtillstånd eller tobak, narkotika och doping.

Behöver ni fler upplysningar, vänd er till miljö- och byggenheten.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
miljo.bygg@rattvik.se
0248-70 000

Nämndsekreterare
Monica Bergne
0248-70 174

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik