Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag och bevis, tillkännagivanden och kungörelser.

På tavlan anslås tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Anslag och bevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Det finns möjlighet att överklaga 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Fullmäktiges sammanträden ska kungöras på anslagstavlan senast en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser, underrättelser och tillkännagivanden

Bildningsutskottet 2022-11-23

Beslutsinstans
Bildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2022-11-23

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-29

Datum då anslaget tas ned
2022-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Barn- och utbildningsförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Kristina Lundberg

Kommunstyrelsen 2022-11-08

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-11-08

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-16

Datum då anslaget tas ned
2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Jonathan Lehmann Molander

Kommunfullmäktige 2022-11-10

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-11-10

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-18

Datum då anslaget tas ned
2022-12-10

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Margareta Östberg

Individnämnd 2022-11-24 omedelbar justering

Beslutsinstans
Individnämnden

Sammanträdesdatum
2022-11-24

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-24

Datum då anslaget tas ned
2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Emmy Hodén

Socialutskottet 2022-11-24 omedelbar justering

Beslutsinstans
Socialutskottet

Sammanträdesdatum
2022-11-24

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-24

Datum då anslaget tas ned
2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Emmy Hodén

Valberedning 2022-11-22

Beslutsinstans
Valberedningen

Sammanträdesdatum
2022-11-22

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-28

Datum då anslaget tas ned
2022-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Jonathan Lehmann Molander

Samhällsutvecklingsutskottet 2022-11-22

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2022-11-22

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-29

Datum då anslaget tas ned
2022-12-21

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Jonathan Lehmann Molander

Allmänna utskottet 2022-11-22

Beslutsinstans
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-11-23

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-29

Datum då anslaget tas ned
2022-12-21

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Jonathan Lehmann Molander