Rättviks kommun

Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis, tillkännagivanden och kungörelser.

På tavlan anslås tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Vår anslagstavla finns i kommunhuset, Vasagatan 1. Det finns möjlighet att överklaga 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Tillkännagivanden

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på anslagstavlan minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

1 januari 2018 blir anslagstavlan digital

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunen ha en digital anslagstavla. Detta enligt den nya kommunallagen, som träder kraft vid årsskiftet 2017/2018. Den digitala anslagstavlan ska bland annat kunna nås från kommunens webbplats.

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen fattat kan du överklaga beslutet.

Mer om hur du överklagar ett beslutöppnas i nytt fönster

Mer om hur du överklagar ett beslut hos miljö- och byggnadsnämndenöppnas i nytt fönster

Kallelser

Kungörelser, underrättelser och tillkännagivanden

Kungörelse: Följande Detaljplaner inom Rättviks kommun, Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2017

Följande detaljplaner inom Rättviks kommun Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2017:

Dp för Mangeln 1 (Fellbys) vann laga kraft 2017-10-17
Dp för Lerdal 31:28 (Werkmästergatan) vann laga kraft 2017-10-17

Den, som vill ha ersättning för skador som åsamkas av ovanstående detaljplaner måste enligt 14 kap. plan- och bygglagen, väcka talan vid mark-och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum, planen vann laga kraft (se ovan). Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid.

Kommunstyrelsen
Rättviks kommun

Anslag/bevis: Samhällsutbyggnadsutskottet 2018-01-17

Beslutsinstans
Samhällsutbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum
2018-02-14

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-22

Datum då anslaget tas ned
2018-03-16

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Gunnel Granlund

Anslag/bevis: Socialutskottet 2018-02-15

Beslutsinstans
Socialutskottet

Sammanträdesdatum
2018-02-15

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-22

Datum då anslaget tas ned
2018-03-15

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens allmänna utskott 2018-02-13

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum
2018-02-13

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-26

Datum då anslaget tas ned
2018-03-20

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Terese Renbro

Anslag/bevis: Personalutskottet 2018-02-15

Beslutsinstans
Personalutskottet

Sammanträdesdatum
2018-02-15

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-27

Datum då anslaget tas ned
2018-03-21

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Terese Renbro

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2018-02-22

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-02-22

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-28

Datum då anslaget tas ned
2018-03-22

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Terese Renbro

Anslag/bevis: Gemensam språktolknämnd i Dalarna 2018-02-15

Beslutsinstans
Gemensam språktolknämnd i Dalarna

Sammanträdesdatum
2018-02-15

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-01

Datum då anslaget tas ned
2018-03-23

Förvaringsplats för protokollet
Nya stadshuset, Hus D, sociala sektorn i Borlänge

Sekreterare
Fredrik Bergqvist

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 2018-02-27

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-02-27

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-05

Datum då anslaget tas ned
2018-03-27

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Terese Renbro