Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag och bevis, tillkännagivanden och kungörelser.

På tavlan anslås tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Anslag och bevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Det finns möjlighet att överklaga 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Fullmäktiges sammanträden ska kungöras på anslagstavlan senast en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser, underrättelser och tillkännagivanden

Kungörelse: Följande detaljplaner inom Rättviks kommun, Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2018

Följande detaljplan inom Rättviks kommun Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2018:

Dp för Oreplasts verksamhet (Näset 196:14) vann laga kraft 2018-10-17

Den, som vill ha ersättning för skador som åsamkas av ovanstående detaljplan måste enligt 14 kap. plan- och bygglagen, väcka talan vid mark-och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum, planen vann laga kraft (se ovan). Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid.

Kommunstyrelsen
Rättviks kommun

Socialutskottet 2022-01-20

Beslutsinstans

Socialutskottet - omedelbar justering

Sammanträdesdatum
2022-01-20

Datum då anslaget sätts upp
2022-01-20

Datum då anslaget tas ned
2022-02-11

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Margaretha Östberg

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-01-19

Beslutsinstans
Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-01-19

Datum då anslaget sätts upp
2022-01-24

Datum då anslaget tas ned
2022-02-15

Förvaringsplats för protokollet
Miljö- och byggenheten

Sekreterare
Monica Bergne

Krisledningsnämnden 2022-01-17

Beslutsinstans
Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-01-17

Datum då anslaget sätts upp
2022-01-24

Datum då anslaget tas ned
2022-02-15

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Ulf Israelsson