Överklaga ett beslut

En överklagan till förvaltningsdomstolarna ska ske inom tre veckor (21 dagar) efter att protokollet, där beslutet togs, anslagits på den digitala anslagstavlan eller den som personligen berörs av beslutet fick beslutet till sig.

Beslut fattade med kommunallagen som grund överklagas (hos förvaltningsrätten) genom laglighetsprövning, tidigare benämnt kommunalbesvär. En sådan överklagan innebär en prövning om beslutets laglighet och får bara göras av kommunmedlem (kommuninvånare som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerade till kommunalskatt där).

Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas (hos förvaltningsrätten) genom förvaltningsbesvär. En sådan överklagan innebär att domstolen kan upphäva beslutet och det gäller när beslut har tagits med myndighetsutövning mot enskild. Förvaltningsrätten kan inte ändra ett beslut eller ersätta det med ett nytt. Det är endast den som är personligt berörd av beslutet som kan överklaga.

Beslut fattade med offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL) överklagas direkt till kammarrätten efter att man har fått ett beslut från kommunstyrelsen om nekande till utlämnande av allmän handling och nekandet grundar sig i OSL.

Inhibition

Med inhibition avses att ett beslut, vilket annars gäller omedelbart, ska avvaktas med att utföras och inte får verkställas.

Vid en överklagan till förvaltningsdomstolarna kan man i överklagan begära om inhibition om man inte vill att ärendet ska verkställas förens domstolen beslutat i ärendet.

Beslutet överklagas hos förvaltningsdomstolarna och kan upphävas om

  • det inte kommit till på rätt sätt
  • rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lagen eller annan författning

Förvaltningsdomstolarna i Sverige är:

  • Förvaltningsrätten
  • Kammarrätten
  • Högsta förvaltningsrätten

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Kammarrätten i Sundsvall
Box 714
851 21 Sundsvall

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.