Behandling av personuppgifter i Rättviks kommun

Här ger vi information om hur vi behandlar dina personuppgifter i kommunen.

Rättviks kommun ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Rättviks kommun. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter.

Rättviks kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Här följer en förklaring hur Rättviks kommun samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka meddelande till kommunens dataskyddsombud. För att komma i kontakt med dataskyddsombudet se kontaktuppgifter nedan.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

I en kommun är varje nämnd en egen myndighet, vilket innebär att det finns flera personuppgiftsansvariga i Rättviks kommun med organisationsnummer 212000-2171.

Det är kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, individnämnden och valnämnden, när det är val.

Varje nämnd är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att de sker på ett lagligt sätt.

GDPR – Dina personuppgifter skyddas av EU:s dataskyddsförordning?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Rättviks kommun i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik.

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett mejl, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer.
  • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer med mera.
  • Finansiell information - din inkomst.


Information vi samlar in om dig

Kommunens personuppgiftsansvariga myndigheter utför ett antal åtaganden som är lagstadgade, det innebär att vi har ett basregister över Rättviks kommuns invånare med personuppgifter, baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten, som vi använder för att våra personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt.

När du använder någon av våra e-tjänster eller någon blankett där du lämnar personuppgifter kan vi samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, om du äger en fastighet eller en bostadsrätt. Även uppgifter om familjerelationer.
  • Finansiell information - din inkomst.
  • Enhetsinformation – till exempel språkinställningar, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Den informationen sparas dock helt utan kopplingar till dig som individ, den sparas bara på en sammanställd nivå för att kunna mäta ”trafikmängden” på Rättviks kommuns webbplats och tillhörande e-tjänster.

Vad gör vi med din information?

Rättviks kommun behandlar personuppgifter inom varje verksamhetsområde baserat på de rättsliga grunderna, allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycke.

Hur kommer vi i kontakt med dig?

Rättviks kommun använder också dina inlämnade personuppgifter för att kommunicera med dig i enskilda ärenden.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, Instagram eller Twitter för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget eller organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig inte att skicka känslig information till oss via sociala medier.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Utförare och leverantörer. Rättviks kommun kan komma att dela dina personuppgifter till utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. Kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa utförare. För de personuppgifter som delas med våra upphandlade leverantörer gäller det avtal vi har upprättat mellan varandra.

Andra myndigheter. Rättviks kommun kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom SCB, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla ditt data inom EU och EES. Vi följer alltid EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppgiftsbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar ditt data så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Rättviks kommun.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det är du som själv begär ut handlingarna och du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Begär ett personuppgiftsutdrag

Vill du ha ut handlingarna som genereras av personuppgiftsbehandlingarna vi listat i registerutdraget så sker det genom att du skickar in blanketten Begäran om personuppgiftsutdrag Pdf, 34.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Du bör vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker.

På Rättviks kommuns webbplats används cookies och användningen regleras i lagen om elektronisk kommunikation. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator som antingen lagras tillfälligt en förutbestämd tid eller raderas när du stänger din webbläsare.

Här kan du läsa mer om hur Rättviks kommun använder cookies.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Rättvik kommuns dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Rättviks kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (IMY).

Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-brev till kommun@rattvik.se.

Förkortningar
Dataskyddsförordningen – (GDPR, General Data Protection Regulation)
EUEuropeiska Unionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för närvarande en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier (länder).
EES – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (för närvarande samtliga länder som är med i EU samt Norge, Island och Lichtenstein.

Blankett

Begäran om personuppgiftsutdrag Pdf, 34.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Information

Besöksadress:
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@rattvik.se