Anmälan

Översikt – bygglovsbefriade åtgärder

Översikt – bygglovsbefriade åtgärder. Illustration © Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig.

Exempel på sådana åtgärder är rivning i vissa fall, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader.

Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Om en åtgärd är lovpliktig lämnas en ansökan om lov in, och då behövs inte någon anmälan.

När krävs det en anmälan

I vissa ärenden som inte är lovpliktiga kan en anmälan krävas när arbetet till exempel handlar om

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på max 25 m²,
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 25 m²,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 25 m²,
 • tillbyggnad på max 15 m²,
 • byggande av högst två takkupor, eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Boverket har tagit fram allmänna råd om vad som avses med väsentlig ändring av eldstad, rökkanal och ändring som väsentligt påverkar brandskyddet. Där finns exempel på vilka åtgärder som Boverket anser är anmälningspliktiga.

BFS 2013:13 VÄS 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss på byggenheten om du är osäker på om din åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig.

Startbesked, slutbesked, kontroll, samråd

Se information under Bygglovsprocessen Öppnas i nytt fönster..

Handlingar som behövs

Beroende på typ av åtgärd krävs lite olika typer av handlingar vid en bygganmälan, men de vanligaste är:

 • Bygganmälan
 • Teknisk beskrivning
 • Situationsplan
 • Plan,- sektions- och fasadritning
 • Förslag på kontrollplan

Blankett för bygganmälan hittar du under Blanketter, avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster..

Ska du installera en eldstad?

Då måste du göra en anmälan till byggenheten på kommunen. Din anmälan måste vara skriftlig och ska lämnas eller skickas till miljö- och byggnadsnämnden.

Mer information om kaminer och eldstäder Öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Boka tid hos byggenheten
Vi kan tyvärr inte ta emot obokade besök, men du får gärna avtala tid med någon av oss.

Nu kan du boka och hantera möten, samråd och arbetsplatsbesök med vår digitala bokningssida: Boka här Länk till annan webbplats.
Tyvärr är inte denna tjänst tillgänglighetsanpassad. Behöver du hjälp med att boka ett möte kontaktar du oss via telefon. Ange fastighets­­beteckning, vad ärendet gäller samt dina kontakt­uppgifter via telefon eller e-post till:

Bygglovshandläggare
Henrik Knapp, 0248-70 153

Telefontid: måndagar och tisdagar kl. 10–12

Miljö- och byggenheten

miljo.bygg@rattvik.se, växel tfn 0248-70 000

Besöksadress
Kommunhusets flygelbyggnad, Vasagatan 1

Postadress
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Blanketter

För ansökan går du in på sidan Blanketter.