Förskolan Nallegården i Ingels

Rött hus med öppen grind in till gården. På gården finns en större leksaksbil byggd i trä.

Förskolan Nallegården. Foto: © Sara Werkmästar.

Förskolan Nallegården hittar du i byn Ingels, strax norr om Rättvik. Förskolan ligger i samma byggnad som Ingels skola och fritidshem. Nallegården är en liten förskola. Detta ger förutsättningar för att skapa relationer mellan såväl yngre och äldre barn som mellan barn och pedagoger. Ett nära samarbete över avdelningsgränserna eftersträvas.

I anslutning till förskolan finns flera skogs- och naturområden med bland annat vattendrag, bad- och eldplatser. Det finns också närhet till jordbruk och åkrar som möjliggör lärande kring lantbruk och djurhållning. Vi har dessutom en busshållplats i anslutning till förskolan. Detta gör att vi kan utforska andra platser, genom exempelvis utflykter till Boda bibliotek eller Rättviks kulturhus.

Förskolans utbildning och undervisning

På Nallegården bildar lek och lärande en helhet. Ute- och inomhusvistelse samt vistelse i idrottshall kombineras för att erbjuda en variation av aktiviteter. Pedagogerna på Nallegården arbetar med stort intresse och engagemang för utvecklingsfrågor. Vi strävar efter att reflektera över, och kritiskt granska vår metod och våra didaktiska val (didaktik är vetenskapen om undervisningsmetodik) för att vidare ta stöd i forskning och beprövad erfarenhet.

Förskolan erbjuder planerade och spontana situationer för undervisning, som till exempel behandlar:

  • Digitala verktyg, både som mål och medel.
  • Dramatiseringar, av pedagoger och barn inom bland annat normer och värden.
  • Satsning på undervisning inom skriftspråk och språklig medvetenhet.
  • Nyanserade arbetssätt och teman inom naturvetenskap och hållbar utveckling.
  • Problematiserande och utforskande matematiska aktiviteter.
  • Gemensamma sång- och musikstunder.

Miljö och förhållningssätt

Pedagogerna lägger stor vikt vid att erbjuda en varierad och väl genomtänkt miljö såväl inomhus som utomhus där barnens behov och inflytande ligger till grund. Ambitionen är att barnen ska ha möjlighet att på egna initiativ kunna utforska, pröva och problematisera i en väl genomtänkt miljö där nyfikenhet och undersökande är i fokus.

Pedagogerna synliggör och utvecklar de normer som finns omkring oss, både på förskolan och i samhället. Jämställdhet, mänskliga rättigheter och integritet är begrepp som ständigt problematiseras och reflekteras kring i pedagogernas förhållningsätt.
Förskolan ska vara ett komplement och stöd för barn och deras vårdnadshavare och bidra till god omsorg och trygg vistelsetid för barnen.

Varmt välkomna till Nallegården!

Kompetensutvecklingsdagar

Fem dagar per läsår stänger förskolan för planering och kompetensutveckling.
Samtliga förskolor har gemensamma kompetensutvecklingsdagar under våren och hösten.

Om ditt barn har behov av en plats denna dag ska ni kontakta
rektorsassistent Anette Bergfeldt, 0248-70 339.

Sammanslagning

Under studiedagar, samt fyra veckor under sommaren slår Vindförberg, Äppelgården och Nallegården ihop sina verksamheter.

Kontakt

Rektor
Lena Knies
0248-70 359

Rektorsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 339

Avdelning Björnen
0248-70 653

Avdelningen Nallen
0248-70 655

Avdelning Pandan
0248-70 658

Postadress
Rättvik kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förskolan Nallegården
795 80 Rättvik

Besöksadress
Ingels Bingsjövägen 6