Rättviks kommun
Rättviks kommun

Förstelärare

I Rättviks kommun finns 18 förstelärare. Förstelärarna bedöms vara särskilt yrkesskickliga och har visat god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.

De ska förutom att undervisa bidra till utvecklingen av grundskolan och gymnasiet i kommunen. Detta genom att bland annat:

  • sprida goda undervisningsexempel.
  • utveckla och sprida den formativa undervisningen och således den formativa bedömningen.
  • testa och utvärdera nya metoder.

Hur de funderar och hur deras vardag ser kan du läsa om i bloggen ”Rättviks förstelärare”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundskolans förstelärare

Ann-Louise Johansson

Ann-Louise Johansson

Vikarbyns skola åk F-5

Ann-Louise försteläraruppdrag är att utveckla ASL (att skriva sig till läsning), genom ett språkutvecklande arbetssätt. Målet är att öka elevernas läs- och skrivförmåga.

Uppdraget innefattar även att tydliggöra målen för de yngre eleverna åk 1-3

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Rättviksskolan år 6-9
Undervisar i: matematik, kemi, fysik, biologi, teknik samt No, i grundskolan och grundsärskolan, Speciallärare

Annas försteläraruppdrag innefattar anpassningar, stöd, tillgänglighet och specialundervisning.

Anna arbetar med att anpassa uppgifter och material till de elever som behöver, det vill säga skapa ”minsta möjliga E kurser” i företrädesvis no-ämnena. Hon finns behjälplig vid bedömning och betygssättning och vid genomförandet av kartläggningar, skrivande av åtgärdsprogram samt vid skapandet av en anpassad, tydliggörande och varierande undervisning

Birgitta Sommar

Birgitta Sommar

Nyhedsskolan åk F-3

Birgittas uppdrag som förstelärare är främst att utveckla arbetet med att eleverna i de tidigare skolåren bli medvetna om sin egen lärprocess. Detta görs bland annat genom att klargöra mål och kunskapskrav tydligt och begripligt för eleverna i alla ämnen. I Birgittas uppdrag ingår också att arbeta med ett språkutvecklande och inkluderande arbetssätt, i samverkan med klasslärare och arbetslag, där målet är att stärka elevernas läsförmåga.

Hanna Daniels

Hanna Daniels

Furudalsskola, Rättviks kommun
Undervisar i: Matematik, Specialundervisning Idrott och Hälsa

Hannas försteläraruppdrag är att leda/planera konferenserna och vara med i planeringen för organisation, schema och arbetet med extra anpassningar i klassrummet. Hon ska även arbeta med hur pedagogerna utvecklar dokumentationen på läroplattformen Fronter för att tydliggöra målen. Genom Fronter visa tydligt hur eleverna ligger till i varje mål så att elever, vårdnadshavare och andra pedagoger enkelt kan använda informationen för utveckling.

Henrieta Vedberg

Henrieta Vedberg

Rättviksskolan, Furudals skola, Stiernhööksgymnasiet

Undervisar i: Tyska och Spanska

Henrietas försteläraruppdrag är att säkerställa likvärdig utbildning i moderna språk på grundskolorna i Rättviks kommun och bygga upp ämnet Spanska på Furudals skola. Detta uppnås genom att arbeta med det formativa lärandet i undervisningen i alla kurser.

Jon Jacobs

Jon Jacobs

Rättviksskolan åk 6-9
Undervisar i Svenska, So åk 6-9

 

Jons försteläraruppdrag är att i enlighet med Rättviksskolans kvalitetsrapport 2017-07-04, arbeta med det prioriterade målet: ”Ämnesöverskridande arbete ur ett elevperspektiv”, ”IKT”, samt ”elev-anpassade ämnesuppgifter kopplade till självvärdering”

Madeleine Eriksson

Madeleine Eriksson

Rättviksskolan Rättvik

Undervisar i: Svenska, Geografi och Historia

Madeleines försteläraruppdrag är att utveckla det ämnesövergripande/ämnesintegrerad arbetet ur ett elevperspektiv för en successiv kunskapsutveckling. Detta uppnås genom kollegiala samtal för att skapa en översikt över gemensamma arbetsområden och kunskapskrav för implementering av ämnesövergripande undervisning.

Maria Nordahl

Maria Nordahl

Rättviksskolan

Undervisar i: Biologi och Kemi åk 6-9

Marias uppdrag fokuserar på Lärande för Hållbar Utveckling, LHU, och elevinflytande i hållbarhetsfrågor.

Detta uppnås genom ett samarbete med kommunens hållbarhets-respektive ungdomsstrateg och genom att vara kontaktperson för Miljötinget.

I undervisningen utvecklas ett ämnesövergripande arbete med tydlig koppling till de globala målen.

Sandra Fossmo

Sandra Fossmo

Rättviksskolan

Speciallärare

Sandras försteläraruppdrag är att vidareutveckla organisationen runt och stödet av extra anpassningar i ordinarie klassrumsundervisning. Detta uppnås genom att arbeta med överlämnande mellan årskurs fem och sex, årskurslagsträffar, utvecklingssamtal, mitterminskonferenser, klassrumsbesök, enskilda samtal med elever och handledning av personal

Sara Sommar

Sara Sommar

Vikarbyns skola åk F-5
Speciallärare

Saras försteläraruppdrag är att utveckla organisationen och genomförandet av specialpedagogiska insatser med fokus på ett främjande och förebyggande arbetssätt. Detta genom att utveckla och anpassa undervisningen och lärmiljön så att den möter fler elevers behov.

Hon ansvarar för det kollegiala lärandet på enheten och arbetar då med skolutveckling inom det specialpedagogiska fältet. Syftet är ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt.

Gymnasieskolans förstelärare

Daniel Magdic

Daniel Magdic

Stiernhööksgymnasiet Rättvik

Undervisar i: Historia och Samhällskunskap

Daniels försteläraruppdrag är att utveckla en struktur för implementering av det vetenskapliga förhållningssättet på gymnasieskolans högskoleförberedande program, med en progression från årskurs 1 till årskurs 3 med gymnasiearbetet som en slutprodukt

Henrieta Vedberg

Henrieta Vedberg

Rättviksskolan, Furudals skola, Stiernhööksgymnasiet

Undervisar i: Tyska och Spanska

Henrietas försteläraruppdrag är att säkerställa likvärdig utbildning i moderna språk på grundskolorna i Rättviks kommun och bygga upp ämnet Spanska på Furudals skola. Detta uppnås genom att arbeta med det formativa lärandet i undervisningen i alla kurser.

Matts Mattsson

Matts Mattsson

Lärare i ekonomiska ämnen på Stiernhööksgymnasiet

Matts försteläraruppdrag är att i ett skolorganisations- och undervisningsperspektiv upprätta en situationsanalys gällande Stiernhööksgymnasiet för entreprenörskap i undervisningen.

I uppdraget ingår även att upprätta ett förslag för organisation av det entreprenöriella lärandet på gymnasiet samt att initiera och dokumentera dessa processer.

Mikael Nystrand

Mikael Nystrand

Gymnasielärare Byggprogrammet

Mikaels förstelärare uppdrag är att utveckla och säkerställa arbetet med den formativa bedömningen på yrkesprogrammen.