Förstelärare

I Rättviks kommun finns 15 förstelärare (sidan kommer att uppdateras med de som saknas). Förstelärarna bedöms vara särskilt yrkesskickliga och har visat god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.

De ska förutom att undervisa bidra till utvecklingen av grundskolan och gymnasiet i kommunen. Detta genom att bland annat:

  • sprida goda undervisningsexempel.
  • utveckla och sprida den formativa undervisningen och således den formativa bedömningen.
  • testa och utvärdera nya metoder.

Grundskolans förstelärare

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Rättviksskolan år 6-9
Undervisar i: matematik och naturorienterande ämnen (no), speciallärare

Anna Karlsson arbetar som speciallärare och ma/no-lärare på Samundervisningen, Rättviksskolan.

Hon arbetar med att utveckla extra anpassningar och särskilt stöd såväl analogt som digitalt samt ser över stödmallar, strukturhjälpmedel och dylikt som kan användas vid till exempel klassundervisning. Behjälplig vid elevdokumentation, utredningar, kartläggningar och åp (åtgärdsprogram).


Sara Sommar

Sara Sommar

Vikarbyns skola åk F-5
Speciallärare

Sara Sommars försteläraruppdrag är att utveckla organisationen och genomförandet av specialpedagogiska insatser med fokus på ett främjande och förebyggande arbetssätt. Detta genom att utveckla och anpassa undervisningen och lärmiljön så att den möter fler elevers behov.

Hon ansvarar för det kollegiala lärandet på enheten och arbetar då med skolutveckling inom det specialpedagogiska fältet. Syftet är ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt.

Linda Loman.

Linda Loman

Nyhedsskolan åk F-6

Linda Loman arbetar som lärare på Nyhedsskolan, F-6. Lindas uppdrag är att utveckla metoden kooperativt lärande; strukturerade modeller för elevers samarbete.

Hon har bland annat workshops med kollegor, och i samarbete med projektet Digidel programmerings­aktiviteter för kommunens alla åk 2–5.

Helena Ehrling

Helena Ehrling

Rättviksskolan

Helena Ehrlings uppdrag är att handleda och stötta personal i en särskild undervisningsgrupp. Tillsammans med personal ska hon strukturera upp verksamheten och handleda kring det pedagogiska innehållet.

Helena ska arbeta fram ett förslag till kommunen om hur skolan ska arbeta med elever som behöver fjärrundervisning. Hon ska också utveckla arbetet med stödmallar och stödstrukturer i Rättviksskolans pedagogiska utvecklingsgrupp.

Maria Pettersson.

Maria Pettersson

Rättviksskolan

Maria Pettersson arbetar i den särskilda undervisnings­gruppen Samundervisningen på Rättviksskolan. Försteläraruppdraget handlar om att utveckla och individualisera material för elever med särskilda behov inom läs och skriv, både digitalt och analogt.

Maria deltar i den pedagogiska utvecklingsgruppen på skolan och finns med i arbetet kring stödmallar och bild­stöd. Hon är också tillgänglig för handledning av liknande verksamheter på andra enheter inom åk F-5.

Gymnasieskolans förstelärare

Daniel Magdic

Daniel Magdic

Stiernhööksgymnasiet Rättvik

Undervisar i: samhälls­kunskap och historia

Daniel Magdic är ämneslärare i samhällskunskap och historia på Stiernhööksgymnasiet. Daniels förstelärar­uppdrag är att utveckla internationaliseringen på skolan.

Det handlar till exempel om att:

  • Upprätta rutiner för hur utbyten och resor ska genomföras.
  • Driva internationella projekt.
  • Bistå med hjälp till de som önskar starta upp internationella kontakter och utbyten.
Kari Bryngelsson

Kari Bryngelsson

Stiernhööksgymnasiet

Kari Bryngelsson arbetar som ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk på Stiernhööks­gymnasiet. Hon påbörjade sitt försteläraruppdrag i januari 2021

Uppdraget innefattar olika delprojekt som till exempel:

  • Organisera undervisningen för andraspråkselever.
  • Samarbeta med gymnasiets digitaliseringspedagog i syfte att hitta verktyg som underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter.
  • Hitta vägar för att föra ihop karaktärs- och kärnämnen på gymnasiets yrkesprogram.
Fredrik Hultberg.

Fredrik Hultberg

Stiernhööksgymnasiet

Fredrik Hultbergs försteläraruppdrag är att inventera och implementera det entreprenöriella lärandet på Stiernhööksgymnasiet och i grundskolan.

Syftet är att stärka banden mellan skola och näringsliv samt öka inslagen av entreprenörskap i det dagliga lärandet. Detta sker genom att bland annat utöka samarbetet med Ung Företagsamhet.