Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och i gymnasieskolan.

Målet är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Alla elever som använder ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning i skolan. Modersmålsundervisning är inte en nybörjarundervisning.

Modersmålet ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven ska även ha grundläggande kunskaper i språket.

För minoritetsspråk gäller däremot att undervisning kan ges till elever som inte använder språket hemma varje dag.

Även adoptivbarn har rätt till undervisning på sitt modersmål även om språket inte används i hemmet.

Alla elever ska dock ha grundläggande kunskaper för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål.

Det är rektorn som avgör om eleven har grundläggande kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål.
En elev har endast rätt till undervisning i ett modersmål. Undantag är romska elever som kan få undervisning i två språk om det inte finns särskilda skäl.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen finns minst fem elever som önskar undervisningen.

För nationella minoritetsspråk krävs endast en elev och att det finns en lämplig lärare. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddish, meänkieli, romani chib och samiska.

Ansöka om modersmålsundervisning

Du som är vårdnadshavare måste ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn. Ansökan görs på särskild blankett som fylls i och lämnas till skolan.

Betyg

Från och med årskurs 6 får elever betyg i modersmål. I slutbetyg ska ett skriftligt omdöme utfärdas om betyg inte kan sättas.

Avregistrering

För att avsluta modersmålsundervisningen ska vårdnadshavarna anmäla det till barn- och utbildningsförvaltningen på blanketten Avanmälan modersmålsundervisning.

Blanketterna finns också att hämta på ditt barns skola.