Barnomsorgspeng

Riksdagen beslutade år 2006 om ändring i skollagen som ger enskilda förskolor och fritidshem etableringsfrihet. Från och med 1 juli 2009 utökades etableringsfriheten till att innefatta all form av förskole- och skolbarnsomsorg.

Syftet med att införa en barnomsorgspeng är att öka föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. Med barnomsorgspeng skapas nya förutsättningar för att starta olika former av verksamheter och öka utrymmet för enskilda initiativ.

Beslut

Beslutet innebär att kommunen ska lämna bidrag i form av barnomsorgspeng till enskild godkänd förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg är till exempel familjedaghem eller flerfamiljslösningar.

Villkor och godkännande

Villkoren för att kommunen ska godkänna en enskild förskola, ett fritidshem eller en enskild pedagogisk omsorg är att verksamheten följer de krav på kvalitet och säkerhet som ställs i skollagen, läroplanerna samt i kommunens riktlinjer.

Bidrag

Det är kommunen som bestämmer nivån på bidraget.

Bidraget beräknas efter samma grunder som fördelning av resurser till den egna verksamheten. Barnomsorgspengen är inte en på förhand bestämd summa pengar som betalas ut till föräldrar för att de själva ska betala olika omsorgsformer för sina barn.

Bidraget betalas ut till enskild, av kommunen, godkänd verksamhet.

Statistik

Den enskilda huvudmannen ska från och med år 2014, själv lämna statistikuppgifter till Statistiska Centralbyrån, SCB.

Mer information kan du få av oss på barn- och utbildningsförvaltningen.