Rättviks kommun
Rättviks kommun

Regler och riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

Här kan du läsa de riktlinjer och regler som gäller i Rättviks kommun för hur plats i barnomsorgen får nyttjas och för hur taxan tillämpas.

1. Verksamheter i Rättviks kommun

1.1 Förskola

Förskola erbjuds barn från och med 1 års ålder till och med juli månad det år barnet fyller 6 år.

1.2 Allmän förskola

Allmän förskola är avgiftsfri och omfattar barn i åldrarna 3-5 år från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Verksamheten bedrivs 5 timmar per dag och är förlagd till tisdag, onsdag och torsdag kl. 9-14 alt kl 08.30-13.30, i överenskommelse med förskoleavdelningen.

Verksamheten i allmän förskola följer skolans läsårstider och lov så som höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov. Det betyder att barnen då är lediga.

Byte till och från allmän förskola, 15 timmar/vecka, ska meddelas
en månad i förväg till rektorsassistent på telefon
0248-70 339.

1.3 Barnomsorg vid obekväm arbetstid

Barnomsorg på annan tid än förskolornas ordinarie öppettider, kan vid behov erbjudas barn 1-5 år. Ytterligare information finns under rubriken ”Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid”.

2. Information och platsansökan

Ansökan, byte och uppsägning av förskoleplats, inkomstredovisning samt aktuellt schema görs genom kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg bör göras minst fyra månader före önskat placeringsdatum.
 • Föräldrarnas arbetstid, studietid plus skälig res- eller gångtid samt tid för hämtning och lämning ska ligga till grund för barnens vistelsetider.
 • I samband med att barnet påbörjar sin placering ska vårdnadshavare lämna inkomstredovisning samt schema för barnets vistelsetid. Om inte inkomstredovisning lämnas debiteras högsta avgift/maxtaxa.
 • Med avgiftsgrundande inkomst avses månadslön före skatt och andra skattepliktiga inkomster.
 • Byte till och från allmän förskola ska göras en månad i förväg till barnomsorgssamordnare på telefon 0248-70 334.

E-tjänst barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rektorsassistent: Anette Bergfeldt 0248-70 339

Postadress:

Rättviks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

795 80 Rättvik

barn.utbildning@rattvik.se

0248-70 266

Under sidan Förskolor finns information om våra förskolor i kommunen.

3. Kö och platserbjudande

Kön är gemensam för hela kommunen. Vid placering i förskola eller pedagogisk omsorg utgår vi från närhetsprincipen och skälig hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål enligt Skollagen (SL) 8 kap. 15 §. Närhetsprincipen innebär att barn ska placeras vid en förskola så nära barnets hem som möjligt. Gruppens sammansättning och förskolans organisation ligger också till grund för beslutet. Utifrån detta fördelas platserna i följande turordning:

 1. Syskonförtur
 2. Omplaceringar, enligt närhetsprincipen
 3. Placering från kön, ansökans ankomstdatum gäller som ködatum

Erbjuden plats ska accepteras inom 10 arbetsdagar.

Om erbjuden plats inte accepteras har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats i enlighet med Skollagen 8 kap. 3 §.

Om erbjuden plats inte accepteras ska ny ansökan om barnomsorgsplats lämnas in

3.1 Garanti

Platsgarantin innebär rätt till plats från ett års ålder i kommunala förskolor och pedagogisk omsorg. Garanti ges inom fyra kalendermånader räknat från det att ansökan inkommit. Man är dock inte garanterad en plats vid sitt förstahandsval.

3.2 Placering efter tilldelad plats

Erbjuden plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska accepteras av barnets vårdnadshavare och inskolning påbörjas efter överenskommelse.

3.3 Ja tack till plats

Erbjuden plats ska accepteras inom tio arbetsdagar. Sker inte detta är rätten till platsen förverkad om inte godtagbara skäl finns.

3.4 Nej tack till plats eller om svar inte lämnas in

Om erbjuden plats inte accepteras ska ny ansökan om barnomsorgsplats lämnas in.

Om erbjuden plats inte accepteras har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats i enlighet med Skollagen 8 kap. 3 §.

3.5 Omplacering

Omplaceringar sker i augusti och görs i enlighet med närhetsprincipen. Ansökan görs via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ska vara registrerad på Barn- och utbildningsförvaltningen senast 15 mars.

Omplaceringar under resten av året görs i mån av plats efter dialog med rektor.

3.6 Inskolning

Vid ny placering i förskola sker inskolning efter överenskommelse med personalen. Inskolningstiden är 1-3 veckor, efter behov. Vid önskemål om startdatum ska tid för inskolning tas med i beräkningen. Avgift debiteras fr.o.m. första inskolningsdagen.

4. Närvarotider

Ordinarie öppettider för förskola och pedagogisk omsorg är vardagar mellan
kl 06.30-18.30.

När ditt barn fått plats på förskolan ska det registreras ett aktuellt schema på barnets närvarotider via appen Tieto Edu. I undantagsfall kan detta göras på blankett. Du som vårdnadshavare ska vid förändringar av barnets närvarotid ändra schemat, senast 3 dagar i förväg.

Grunden för vistelsetiden är den tiden som du behöver för:

 • arbete inklusive restid.
 • studier, inklusive restid. Vid studier/utbildning krävs intyg från CSN, Arbetsförmedlingen eller skola (t.ex. etableringsplan eller registreringsintyg).

Vid förälders semester/ledighet är barnet ledigt.

Information om Tieto Edu

Blanketter

5. Avgifter och inkomstredovisning

Taxa för förskola och familjedaghem, barn 1-5 år

Barn 1: 3 % av bruttoinkomsten - högst 1 510 kronor per månad

Barn 2: 2 % av bruttoinkomsten - högst 1 007 kronor per månad

Barn 3: 1 % av bruttoinkomsten - högst 503 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift.

Barn 1 är det yngsta barnet.

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 50 340 kronor.

Alla 3-4-5 åringar som är inskrivna i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) har en avgiftsreducering med 37,5 % från och med 1 september till och med
31 maj.

Obs! ingen reducering av avgiften under juni, juli, augusti.

För information om e-faktura och autogiro gå till Betalning av fakturor.

5.1 Bestämmelser för tillämpning av taxan

Avgiftspliktiga personer/platsinnehavare

Avgiftstaxan är den samma för ensamstående som för gifta föräldrar. Som gifta anses även sammanboende (sambo) oavsett biologiskt föräldraskap. Hushållets sammanlagda inkomst ligger till grund för beräkning av avgiften.

Delad faktura

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet växelvis bor hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg kan båda föräldrarna vara platsinnehavare. Faktura kan skickas till båda vårdnadshavarna (delad faktura). Ansökan görs på blankett som skickas till Rättviks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 795 80 Rättvik.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Den sammanlagda avgiften kan aldrig överstiga avgiften för en plats.

Erläggande av avgift

Ersättning betalas som fast månadsavgift i efterskott. Avgiften tas ut från första inskolningsdagen. Avgiften debiteras 12 månader per år.

Avgiftsgrundande inkomster

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.

Inkomst av tjänst:

 • Lön, arvoden mm jämte beskattningsbara naturaförmåner, te x bilförmån och bostadsförmån.
 • Pension (ej barnpension) och livränta.
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvodesersättning.
 • Sjukbidrag och sjukpenning.
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd.
 • Aktivitetsstöd.
 • Familjebidrag i form av familjepenning.
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning.

Inkomst av näringsverksamhet efter avdrag för egenavgifter:

 • Rörelse, jordbruksfastighet, hyresfastighet.

5.2 Inkomstredovisning

Vårdnadshavare ska lämna inkomstredovisning i samband med att barnet börjar sin placering och därefter minst en gång per år samt vid förändringar. Ändringen påverkar nästkommande månadsavgift. Debiteras familjen högsta avgift/maxtaxa behövs ingen ny årlig inkomstredovisning lämnas.

Om inkomsten är oregelbunden eller annars svår att förutse ska den beräknas av den uppgiftsskyldige för en viss period, dock längst fram till närmaste årsskifte. Är avgiften preliminärt satt, ska inkomsten styrkas i efterhand varvid en eventuell korrigering görs. Detta förfarande gäller även egna företagare.

Uppgifter som påverkar avgiften ska omgående anmälas till förvaltningen via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den ändrade avgiften gäller fr.o.m. månadsskiftet närmast efter det att inkomst eller familjeförhållanden ändrats.

En retroaktiv ändring som innebär en sänkning av avgiften, görs högst två månader bakåt i tiden.

Barn- och utbildningsförvaltningen begär förnyad inkomstuppgift en gång per år. Om ny uppgift inte skickas in till den tidpunkt som begärts debiteras högsta avgift/maxtaxa.

Inkomstredovisning görs via kommunens e-tjänst. I undantagsfall kan detta göras på blankett. Om inkomstredovisning görs på blankett skickas den till:

Rättviks kommun,
Barn- och utbildningsförvaltningen,
795 80 Rättvik.

E-tjänst barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter

5.4 Utebliven betalning

Om betalning uteblir skickas inkassokrav. Inkassoavgift och ränta tillkommer på avgiften. Är barnomsorgsavgift och inkassoavgift fortsatt obetald går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten. Om den som är betalningsskyldig trots inkassokravet ligger efter med betalningen i två månader kan avstängning från fortsatt placering ske. Innan ny placering ska skulden vara helt betald.

6. Föräldraledig, arbetssökande, semester

6.1 Föräldraledig

Vid föräldraledighet har syskon rätt till 15 tim/vecka. Schema för barnen görs upp i samråd med personal på avdelningen/familjedaghemmet. För barn 3-5 år gäller verksamhet för allmän förskola.

6.2 Arbetssökande

Då vårdnadshavare är arbetssökande erbjuds barnen 15 tim/vecka. Schema för barnen görs upp i samråd med personal på avdelningen/familjedaghemmet. För barn 3-5 år gäller verksamhet för allmän förskola.

Tillfälliga anställningar enstaka dagar och besök på arbetsförmedlingen etc. ska i möjligaste mån rymmas inom dessa 15 tim/vecka.

6.3 Semester

Under vårdnadshavares semester/ledighet är barnet ledigt.             

7. Personalens fortbildning och semester

Fem dagar per år stänger förskolan för personalens kompetensutveckling och planering. Om ni behöver plats under dessa tider, hänvisas ni eventuellt till annan förskola.

Under mellandagarna vid jul och nyår och under veckorna 28-31 stänger vissa förskolor. Om ni behöver plats under dessa tider, hänvisas ni eventuellt till annan förskola.

8. Uppsägning

8.1 Uppsägning av plats i barnomsorg

Uppsägningstiden, för vilken avgift betalas, är 1 månad.

Uppsägning görs i appen Tieto Edu och registreras per automatik den dag uppsägningen görs.

Uppsägning ska inte göras vid byten eller övergångar mellan förskola/ pedagogisk omsorg till fritidshem.

8.2 Övergång till förskoleklass och fritidshem

Barnet har plats i förskola till och med vecka 31 om ingen uppsägning inkommer till Barn- och utbildningsförvaltningen. Därefter är barnet placerat på fritidshem om ingen uppsägning registrerats.

8.3 Uppsägning av plats vid kortare period än tre månader

Om barnomsorgsplatsen sagts upp och återplacering önskas inom 3 månader från sista placeringsdag, räknas det som att placeringen fortgått hela tiden och avgift debiteras för dessa månader.

9. Riktlinjer för placering på obekväm arbetstid

9.1 Ansökan om plats

Ansökan om barnomsorg på obekväm tid görs på blankett som skickas till Rättviks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 795 80 Rättvik.

9.2 Begäran av arbetsintyg

Till ansökan ska arbetsintyg bifogas.

9.3 Närvarotid

Varaktigt behov minst 3 månader.
Nya schematider skall lämnas in senast 14 dagar i förväg.

9.5 Öppettider erbjuds enligt följande

Förskolan Dal-Jerk kl. 05.30-19.00

Förskolan Vindförberg kl. 06.00-18.30

Förskolan Äppelgården kl. 06.00-18.30

Förskolan Nallegården kl. 06.00-18.30

Förskola i Vikarbyn kl. 06.00-18.30

Förskola och fritidshem kan, vid behov, samarbeta.

10. Försäkring

Förskolebarn är olycksfallsförsäkrade under vistelsetiden inom förskoleverksamheten samt under ordinarie färdväg till och från verksamheten.

Olycksfallsförsäkring

11. Synpunkter på verksamheterna

Kontakt

Vid frågor och för mer information läs mer på förskolornas egna sidor. Där hittar du även kontaktuppgifter.

Postadress

Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

barn.utbildning@rattvik.se