Kontroll av inkomstuppgifter

För att säkerställa att alla som har barn- och eller skolbarnsomsorg behandlas lika och betalar enligt den taxa som gäller, använder vi i Rättviks kommun avgiftskontroll/inkomstjämförelse.

Avgiftskontroll/inkomstjämförelse inom barn- och skolbarnomsorg.

Det är en rättvisefråga att alla hushåll betalar rätt avgift för förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem. Rättviks kommun tillämpar maxtaxa enligt
Skolverkets avgiftsnivåer. Du ska varken betala för mycket eller för lite i
förhållande till din inkomst.

Rättviks kommun kommer att jämföra dina inlämnade inkomstuppgifter med
din deklaration hos Skatteverket för år 2020. Barnomsorgsavgiften för 2020 är
preliminär tills inkomstjämförelsen har gjorts. Den slutliga
barnomsorgsavgiften kommer att beräknas på din taxerade årsinkomst från
Skatteverkets uppgifter, baserat på din deklaration 2020. Kontrollen vi gör
2022 avser inkomståret 2020.

Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel avgift sker en
justering. Är beloppet som ska justeras mindre än 1 000 kronor kommer
kommunen varken att kräva in avvikande belopp eller betala ut det.

Du får en extra faktura om du betalat för lite

Ett hushåll som betalat för låg avgift får en extra faktura på den återstående
summan. Denna faktura ska betalas inom 60 dagar.

Du får tillbaka pengar om du har betalat för mycket

Hushåll som betalat för hög avgift får pengarna tillbaka. För att vi ska kunna
betala tillbaka behöver du anmäla ditt kontonummer och fakturanummer till
ekonomikontoret telefon 0248-70120.

Frågor och svar

Varför genomförs inkomstjämförelsen?

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla behandlas lika och betalar avgift
enligt den taxa som gäller. Efterkontrollen ska säkerställa att ingen betalar för
mycket eller för lite i avgift.

Vad innebär inkomstjämförelse/avgiftskontroll?

Vi tittar på hur mycket barnomsorgsavgift du betalat under det aktuella året.
Det jämförs med vad du borde betalat om du anmält en månadsinkomst
motsvarande den taxerade årsinkomsten delat med tolv.

Varför är det två års fördröjning på kontrollen?

Uppgifterna är inte tillgängliga tidigare hos Skatteverket. Vi behöver också tid
för att kontrollera våra egna uppgifter.

Hur beräknas avgiften?

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om er årsinkomst två år tillbaka i tiden.
Sedan delar vi hushållets årsinkomst med tolv och får fram en beräknad
månadsinkomst. Resultatet jämförs med den inkomstuppgift ni lämnat till
kommunen. Om dessa belopp inte är lika, betyder det att hushållets avgift varit
för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp ni
skulle ha betalat. Belopp mindre än 1 000 kronor för ett helt granskningsår kommer inte att faktureras eller återbetalas

Vad gör jag om Skatteverkets uppgifter är felaktiga?

Ta kontakt med Skatteverket.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har enligt
reglerna ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att
avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med
gemensamt hushåll oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Hur ska jag undvika att bli debiterad i efterhand i framtiden?

Det är viktigt att anmäla hushållets aktuella bruttoinkomst, det vill säga skattepliktig
inkomst före skatt per månad. Inkomstuppgift lämnas via kommunens e-tjänst
Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Något som är viktigt att tänka på innan man sätter 0 i inkomst är, om du studerar, så kanske du kommer ha ett sommarbete eller få någon annan form av inkomst under året som då ska rapporteras in till oss.Tänk även på att räkna in eventuella övertidsinkomster med mera. Arbetsgivaren rapporterar in all skattepliktig inkomst till Skatteverket.

Vi har separerat, vem ska betala fakturan?

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan
betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som
ensam ska betala hela beloppet.

Hur vet jag om jag ska betala eller få pengar tillbaka?

De allra flesta familjer har betalat rätt avgift och kommer därför inte att
beröras. Visar det sig att den anmälda inkomstuppgiften varit lägre än den
faktiska inkomsten betyder det att du betalat en för låg avgift. Då kommer du
att få en extra faktura på det resterade beloppet. Har den anmälda inkomstuppgiften varit högre än den faktiska inkomsten kommer du att få pengar tillbaka. Du får pengarna insatt på ditt konto. Du behöver då ringa till ekonomikontoret på telefon 0248-70120 och uppge fakturanummer och kontonummer.

Jag ska få pengar tillbaka, kan ni dra av det på nästa vanliga faktura?

Nej. Vi kan inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga
avgiften för förskola och fritidshem.

Jag har frågor om inkomstjämförelsen och avgiftskontrollen, vart kan jag
vända mig?

Du är välkommen att mejla frågor till: inkomstjamforelse@rattvik.se.