Verksamhetsidé, mål, arbetssätt och lärmiljöer

Vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt från barnens intressen. Vi tror på att skapa ett gemensamt lärandeklimat där alla pedagoger nyfiket letar efter ny kunskap tillsammans med barnen.

Verksamhetsidé

Vi bedriver vår verksamhet med utgångspunkt i läroplanen (Lpfö 18) och enskilda förskolornas aktuella handlingsplaner.

Våra pedagoger är medforskare. Lärande och lek bildar en helhet där både barn och vuxna initierar aktiviteter och vidgar varandras förslag. Samspelsklimatet är öppet och engagerat. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens lärprocesser.

Mål och arbetssätt

På förskolorna kännetecknas vår barnsyn av att vi ser att barnen kan och vill själva. Vi strävar efter att barnen ska äga sin verksamhet. Vi låter barnen försöka och ger dem tid för lärande och utveckling.

Detta gör vi genom att

  • vi är nära barnen.
  • vi möter och försöker förstå barnens intresse, vilja och behov.
  • vi lyssnar och uppmuntrar.
  • vi är vuxna som leker och intar olika roller i leken.
  • vi agerar språkrör för att barnet ska kunna uttrycka sina avsikter och behov.

Vi vill uppnå en pedagogisk samsyn mellan grupperna och pedagogerna lever efter devisen ”Alla barn är allas barn och alla barn har rätt till alla pedagoger”. Vi arbetar vid behov obehindrat över avdelningsgränserna.

Vi synliggör barns lärande

Pedagogisk dokumentationen synliggör barns lärande, och ger möjligheter att kommunicera och reflektera tillsammans med barnen, föräldrar och kollegor emellan, kring barnens lärande och utveckling. Dessutom är dokumentationen ett underlag i vår kvalitetsutveckling.

Barnen delas in i mindre grupper med hänsyn till deras intressen. Det möjliggör och främjar barnens lärande, kommunikation och sociala samspel. På våra förskolor får barnen lära sig att respektera allt levande och med nyfikenhet följa årstidernas växlingar.

Lärmiljöer

Under dagen arbetar vi i mindre grupper för att på bästa sätt kunna nyttja inne- och utemiljön. Vi vill skapa en lugn miljö där det finns utrymme för varje enskilt barn att vara och ta för sig i leken.

Vi strävar efter att skapa en miljö som är tydlig och inbjuder till lek. Vi vill att barnen ska veta vad som förväntas av dem när de kommer in i ett rum. Vi arbetar för ett tydligt vardagsarbete med återkommande rutiner. Syftet med det är att skapa en trygg miljö för både barn och vuxna.

Förskolorna har egna gårdar med närhet till parker och grönområden. Barnen får göra spännande utflykter i naturen och i förskolans närområden.