Barn som bevittnat våld

Enligt 5 kap 11 § tredje stycket social­tjänst­lagen ska socialnämnden särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Rättviks kommun erbjuder individuella stödsamtal enligt trappanmodellen för barn som har bevittnat eller varit utsatta för våld och övergrepp.

Barn som bevittnar våld

Att som barn se sin förälder bli slagen och kränkt är bland det svåraste ett barn kan uppleva. Den rädsla och maktlöshet barnet känner när det inte kan stoppa våldet riskerar att prägla hela dess uppväxt.

Minnesbilderna påverkar ofta barnets vardag även långt efter att våldet upphört. Många barn går med en ständig oro eller rädsla för att våldet ska ske igen. Det kan leda till skolproblematik, samt att barnen utvecklar fysiska symtom som till exempel magont och huvudvärk.

Våld i familjen

Våld i familjen sker oftast inom hemmets väggar och få utanför vet vad som pågår. Barnen känner ofta skuld och skam över det som händer i familjen. De känner ofta ansvar för att dölja hemligheten och är rädda för att svika sin mamma och sin pappa om de berättar.

Bryt tystnaden

Det är viktigt att bryta tystnaden för barnen genom att erbjuda dem stöd och hjälp att bearbeta sina upplevelser av våld.

Trappan

Trappan är en jagstödjande metod som syftar till att barnet får hjälp att bearbeta sina upplevelser av våld och bli stärkt i sina egna läkningsresurser.

Målet med samtalen är att barnet/den unge

  • får prata om våldet i familjen
  • kan lämna händelserna bakom sig
  • avlastas från skuld och förbättrar sin självkänsla
  • får information om vanliga reaktioner och känslor hos barn som bevittnat våld och få hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna behov.
  • inges hopp och ökar sin tillit till vuxna
  • får kunskap om våldets mekanismer och vilken hjälp som finns att få

Trappansamtalen riktar sig till barn från fyra år upp till tonåringar och unga vuxna, som har upplevt våld i sin familj. Samtalen är kostnadsfria och det är socialförvaltningens familjebehandlare som håller i samtalen.

Kontakt

Socialförvaltningen
0248-70 220