Ekonomi och pengar

Sedlar.

mostphotos.com/Roland Magnusson.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 § rätt till hjälp för såväl sin försörjning som för sin livsföring i övrigt.

Rättighetsbestämmelser

Syftet med rättighetsbestämmelser är att garantera enskilda människor det stöd som de är i behov av i de fall detta inte kan tillgodoses av dem själva eller någon annan. Det är ett uttryck för människans eget ansvar att klara sin egen livsföring men det är också ett uttryck för att samhället i vissa fall ska träda in med stöd när den enskilde inte kan klara detta.

"För sin livsföring"

Begreppet "för sin livsföring" sammanfattar en lång rad olika behov av stöd och hjälp, service, behandling, vård och omsorg. Om du har behov av hjälp för att klara din försörjning kan du ta kontakt med någon av socialsekreterarna. Du kan skicka brev eller ringa kommunens växel, 0248-70 000 eller socialförvaltningens reception, 0248-70 220 och be att få tala med en socialsekreterare. De är säkrast anträffbara under telefontid kl 8.30–9.30.

Hjälpen du kan få behöver inte vara bara av ekonomisk art. Du har också möjlighet att prata med oss om andra problem.

Tystnadsplikt och sekretess

Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem.

Vår verksamhet bygger på respekt för människornas integritet och självbestämmanderätt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

Förklaring

Försörjningsstöd kallades tidigare ekonomiskt bistånd eller socialbidrag.

Kontakt

Socialsekreterare
Måndag-fredag 8.30-9.30

Socialtjänsten
0248-70 220
fax 0248-70305
sociala@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik