Ekonomiska svårigheter

Enligt lagstiftningen ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

IFO-avdelningen

Individ- och familjeomsorgen, IFO, svarar för omsorg och service, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Socialtjänsten, försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag som man ansöker om hos kommunens socialtjänst. Vid behov av hjälp för att klara din försörjning kan du kontakta socialsekreterare vid socialtjänsten. Innan du beviljas försörjningsstöd måste socialsekreterare göra en utredning samt en beräkning av din ekonomi.

Skuldrådgivning

Inom Rättviks socialtjänst arbetar en skuldrådgivare. Denne kan du vända dig till för praktiska råd avseende din skuldsituation samt råd om vad som krävs för att göra en ansökan om skuldsanering hos Kronofogden. Rådgivaren kan även räkna fram realistiska betalningsförslag och i samråd med dig söka förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägare.

Socialtjänstens skuldrådgivning är kostnadsfri och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

God man och förvaltare

Till följd av allvarlig sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller liknande kan det uppstå svårigheter med att sköta samt hantera sin ekonomi. För att få hjälp med detta kan en ansökan göras om god man och för de fall god man inte är tillräcklig kan en ansökan göras om förvaltare.

En god mans uppgifter är, i samband med ekonomiska svårigheter, att hjälpa berörd person att tillvarata sina ekonomiska intressen samt att vara behjälplig i att hantera egendom och ekonomi. Förvaltarens uppdrag är ofta mer omfattande än vad en god mans uppdrag är, det är domstolsbeslutet som anger vad förvaltarens uppgifter blir.

Ofta får förvaltaren full bestämmanderätt över huvudmannens (den person som förvaltaruppdraget avser) egendom.

Ansökan om god man och förvaltare

En ansökan om god man eller förvaltare kan göras av personen själv samt av föräldrar, maka, make, sambo eller nära släkting. Därutöver kan ansökan om förvaltare även göras av förmyndare, överförmyndare och god man.

Ansökan görs hos kommunens överförmyndare och beslut fattas sedan av tingsrätten. Ansökan om god man är frivilligt, vid ansökan om god man krävs det i allmänhet ett läkarintyg. Vid ansökan om förvaltare krävs det alltid ett läkarintyg.

Kontakt

Socialtjänsten
0248-70 220
sociala@rattvik.se

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik