Trygg och säker

Målet är att minska antalet olyckor och dess följder

I lagen om skydd mot olyckor ligger tyngdpunkten på ha ett väl fungerande olycks- och skadeförebyggande arbete.

Lagen utgår från att den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom.

Det innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Det är först när du inte klarar av att hantera en händelse som det offentliga ska kunna ge stöd.

Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är beroende av händelse och framför allt hur din egen förmåga ser ut.

Sjuka, gamla och barn är grupper som inte kan ta ett ansvar på samma sätt som en vuxen och frisk människa. Generellt kan man säga att det offentliga får ta ett större ansvar vid svåra kriser än vid händelser med begränsade konsekvenser.

Det offentliga har ett omfattande ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Men ett säkert samhälle förutsätter också att du som enskild tar ett ansvar som omfattar vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö till större händelser som kan påverka vårt samhälle.

Rättviks kommun arbetar aktivt med att skapa en trygg kommun att leva och vistas i.