Krisberedskap

En kris eller samhällsstörning är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Eftersom en kris ofta uppstår plötsligt är det viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

Om krisen kommer

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Det offentliga ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser.

När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till. Naturligtvis kan man aldrig vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den kommer att uppstå eller vilka följder den får. Däremot går det att förbereda sig. Både individ och samhälle ska vara förberedda på oväntade, större händelser.

Hur arbetar Rättviks kommun för att förebygga allvarliga händelser?

Rättviks kommun har gjort en risk- och sårbarhetsanalys för sitt geografiska ansvars­område. Genom att analysera vilka risker och störningar vi kan ha i kommunen, arbetar vi för att förebygga allvarliga händelser. De finns redovisade i risk- och sår­bar­hets­analysen.

Rättviks kommun samordnar

På lokal nivå har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att man ska följa händelseutvecklingen och vara beredd att vidta de åtgärder som behövs inom kommunens geografiska område. Kommunen ansvarar för samordning av alla inblandade aktörer i området inför, under och efter en kris.

Det finns en krisledningsnämnd och en krisledningsgrupp i Rättviks kommun. Vid störningar och kriser agerar de med utgångspunkt i dokumentet ”Krisledningsplan 2019-2022”.

Trygghets- och utrymningsstationer finns att läsa om på sidan ”Dammbrott”.