Rättviks kommun

Krisberedskap

Om krisen kommer

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Det offentliga ska se till att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och större händelser.

När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till. Naturligtvis kan man aldrig vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den kommer att uppstå eller vilka följder den får. Däremot går det att förbereda sig. Både individ och samhälle ska alltså vara förberedda på oväntade, större händelser.

Hur arbetar Rättviks kommun för att förebygga allvarliga händelser?

Rättviks kommun har gjort en risk- och konsekvensanalys för sitt geografiska ansvarsområde. Genom att analysera vilka risker och störningar vi kan ha i kommunen, arbetar vi för att förebygga allvarliga händelser. Dessa finns redovisade i risk- och konsekvensanalysen.

Kommunen samordnar

Trygghets- och utrymningsstationer finns att läsa om på sidan ”Dammbrott”. Vidare finns en krisledningsnämn och krisledningsgrupp i kommunen som vid störningar och kriser agerar utifrån dokumentet ”plan för extraordinära händelser” som finns i vårt handlingsprogram.