Digital delaktighet

Informations- och kommunikationsteknik har blivit en självklar arena i dagens samhälle. Vi kan ta del av information och tjänster. Vi kan vara aktiva på sociala medier och ha kontakt med vänner och familj. Allt fler tjänster och produkter blir digitala, vilket ställer ökade krav.

Bakgrund

För några år sedan gjordes en förstudie i Rättviks kommun för att kartlägga förutsättningarna för att införa teknik som stöd i verksamheterna inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Förstudien skulle även säkerställa att övergången från gymnasiesärskolan till gruppbostäder och daglig verksamhet inom LSS skulle fungera bra.

En modell utformades för att säkerställa att den erfarenhet och de lärverktyg eleven har haft i skolan följer med till socialförvaltningen. Personal på kommunens LSS-verksamheter får kunskap och redskap för att kunna ”ta över stafettpinnen”.

Förstudien skulle även kartlägga infrastrukturen. Det resulterade i att det nu finns trådlös uppkoppling på alla kommunens LSS-bostäder, på alla dagliga verksamheter och på särskilda boenden inom äldreomsorgen.

Syftet med förstudien var även att se hur kommunens förvaltningar kunde samverka för att öka den digitala delaktigheten i kommunen.

Vi har skapat en organisation

Vår organisation innebär ett sammanhang från de politiska målen vidare genom kommunens förvaltningar till brukarnas genomförandeplaner.

Får vi rätt verktyg är tekniken ett fantastiskt redskap som kan kompensera för olika svårigheter som att läsa, skriva och hålla koll på tid och plats.

Vi vill att alla i Rättviks kommun ska ha möjlighet att bli digitala medborgare.

Vårt arbetssätt

Digitaliseringens möjligheter är infört i socialförvaltningens verksamheter. Datorer och surfplattor är självklara redskap för att öka självbestämmandet hos brukarna.

Tillgängligt

Om tjänsterna och produkterna inte är tillgängliga skapas nya hinder för äldre personer eller personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I Rättviks kommun har vi därför under flera år bedrivit ett målinriktat arbete för att möjliggöra ett ökat inflytande och delaktighet för dessa medborgare.

Till exempel har ett trettiotal teknikcoacher utbildats inom socialförvaltningen för att säkerställa att digitaliseringens möjligheter når ut till alla verksamheter. 

Samverkan inom kommunen

En av framgångsfaktorerna för arbetet med digital delaktighet i kommunen är att kommunens fyra förvaltningar är med i arbetet.

Bibliotek

Biblioteksplanen (2016–2022) i Rättviks kommun syftar bland annat till att öka den digitala delaktigheten i kommunen. Det görs till exempel med att öka allmänhetens kunskap om informationsteknik och hur den används. Målet är att ”vara en central resurs i Rättviks kommuns arbete för digital delaktighet”.

Mellan 2018-2020 pågår projektet att starta upp ett DigidelCenter i kommunen. DigidelCentret är ett samverkansprojekt mellan alla förvaltningar i kommunen och Kulturenheten är projektägare. Socialförvaltningen har tillsammans med DigidelCentret genomfört aktiviteter på kommunens LSS-verksamheter och äldreomsorg för att öka den digitala delaktigheten. Bland annat en digital älgjakt som var mycket uppskattad hos brukare, anhöriga och personal.

Läs mer om DigidelCentret.

Samverkan utanför kommunen

Rättviks kommun och Mora folkhögskola har i flera år samarbetat. Det startade med den nationellt sökbara distansutbildningen "Anpassad IT – vägen till digital delaktighet" för personer med måttlig utvecklingsstörning. Utbildningen ger deltagarna möjlighet att bli digitalt delaktiga och ta del av digitaliseringens möjligheter.

Under 2020 testar Rättviks kommun lärplattformen Digi-JAG.

Läs mer om Digi-JAG projektet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt - Stärkt Digital Kompetens

Det finns idag en stor variation på digital kompetens. Under 2019 genomfördes därför ett projekt för att stärka den digitala kompetensen hos all vård- och omsorgspersonal i kommunen. Efter projektet har materialets uppdaterats efter verksamheternas önskemål och ett självskattningstest har tagits fram för att personalen på enheterna ska kunna följa upp sin digitala kompetens.

Kontakt

It-strateg
Knuts Sara Hansson