Stöd till barn och ungdom

En kvinna och en ung flicka. De är glada.

mosthotos.com/Michael Erhardsson. Personerna på bilden har ingenting med innehållet i texten att göra.

En utredning om barns eller ungdomars hjälpbehov görs efter det att föräldern, barnet eller ungdomen själv ansökt om biståndsinsats.

Utredningsskyldighet

En utredning kan också påbörjas med anledning av att någon anmält till socialtjänsten att det finns misstanke om att barn eller ungdomar far illa. En sådan anmälan kan komma från andra myndigheter eller en privatperson. Utredningsskyldigheten regleras av 11 kap 1 och 2 §§ Socialtjänstlagen.

Utredningen ska inledas skyndsamt

En utredning ska inledas skyndsamt och får normalt inte ta längre tid än fyra månader. När en anmälan kommer in tar vi kontakt med barnets eller ungdomens föräldrar och ungdomen själv. Vid den första kontakten bedömer vi om en utredning ska inledas. I vissa situationer kan det räcka med den första kontakten, men för det mesta innebär en anmälan att en utredning för att bedöma behovet av hjälpinsatser görs.

Olika stödinsatser

Vi försöker i första hand på frivillig väg hjälpa familjen på olika sätt med de problem som finns. Exempel på olika stödinsatser är kontaktperson, stödfamilj, samtalsgrupp, familjebehandlare, rådgivande samtal och förmedling av insatser av andra myndigheter.

Allvarligare tillfällen

När det råder mycket allvarliga missförhållanden i hemmet eller när den unges eget beteende är så destruktivt att det medför allvarlig risk för den unge och frivilliga hjälpinsatser inte tas emot kan socialnämnden ansöka om vård enligt LVU.

Exempel på olika biståndsinsatser

  • Placeringar av barn och ungdomar i familjehem, jourhem och på behandlingshem.
  • Rådgivning och stöd.
  • Nätverksmöten.
  • Kontaktpersoner och stödfamiljer.

Läs mer om kontaktpersoner och kontaktfamiljer under rubriken "Individ och familj".

Du som privatperson kan också ringa hit om du av någon anledning känner oro för ditt eget eller något annat barn.

Läs mer om vår anmälningsskyldighet när barn far illa.

Barnkonventionen, kort version Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Unicef.

Barnkonventionen, hela texten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Unicef.

Förklaring
LVU = Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (oftast Lagen om vård av unga)

Koll på soc

Kontakt

Socialtjänstens vx
0248-70 220

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Efter socialtjänstens kontorstid, länsgemensamma socialjouren
112