Misstanke om barn som far illa

Att se till att barn och unga som har en svår social situation får vård och skydd är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter.

Anställda inom skola, förskola, fritidsförvaltning, hälso- och sjukvård med flera är skyldiga att anmäla oro till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Privatpersoner har mer ett moraliskt ansvar att anmäla.

Hur hanterar socialtjänsten en orosanmälan?

När anmälan har kommit till socialtjänsten kontaktas familjen av en socialsekreterare. Uppgifterna i anmälan tas upp med familjen och utredning görs för att se om och hur socialtjänsten kan hjälpa barnet och familjen.

Sekretess

På grund av sekretess kan vi inte informera anmälaren om vad som händer i familjen, om inte familjen ger sin tillåtelse till det. Vi kan tala om att vi utreder barnets situation.

Anonym anmälan

Socialtjänsten är skyldig att utreda en anonym anmälan.

Hur gör du om du om du vill anmäla oro?

Kontakta socialtjänstens reception enligt kontaktuppgifter nedan.

Regler om anmälningsplikt finns i 14 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen

"Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen om Barnombudsman. Lag (2003:407)."

Kontakt

Socialsekreterare
vardagar kl 8.30–9.30
vx 0248-70 220

Socialtjänstens reception
vx 0248-70 220