Individnämnd

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt går ej att delegera till utskott.

I socialtjänstlagen råder förbud att delegera beslut i vissa enskilda ärenden till utskott eller tjänsteperson.
Detta betyder att individnämnden i sin helhet måste fatta beslut i följande ärenden:

FB 2:3 Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning
FB 2:7, 2:9 Beslut om nedläggning av faderskapsutredning
FB 2:9 Beslut att inte påbörja faderskapsutredning
FB 4:10 Yttrande till domstol i adoptionsärenden
FB 6 kap Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare, samt
yttranden till socialstyrelsen när det gäller klagomål.