Revisorer

Kommunrevisorerna är fullmäktiges och därmed medborgarnas redskap och instrument för att granska kommunens samlade verksamhet.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att den kommunala verksamheten genomförs i enlighet med de politiska mål som fastställts av fullmäktige.

Kommunrevisorernas övergripande uppgift är

Att granska om kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, fullmäktigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ fullgör sitt uppdrag från fullmäktige.

Revisionens uppgift och uppdrag utgår från kommunallagen, det av fullmäktige fastställda revisionsreglementet samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom Rättviks kommuns nämnder och styrelsen. Det innebär att vi årligen granskar kommunens räkenskaper, den så kallade redovisningsrevisionen och att vi årligen granskar nämnderna och styrelsernas verksamheter den så kallade förvaltningsrevisionen.

Förvaltningsrevision innebär att vi granskar olika verksamheter och får en uppfattning om verksamheten i fråga hanteras på ett tillfredställande sätt och i enlighet med politiskt fastställda mål. Resultatet av våra granskningar överlämnas till berörd nämnd eller styrelse.

Alla våra rapporter är offentliga handlingar och de kan läsas av alla. Som stöd för vår granskningsverksamhet i revisionen anlitas sakkunniga revisorer.

I de kommunala bolagen har fullmäktige utsett lekmannarevisorer ur kretsen kommunrevisorer. Det innebär att vi för kommunfullmäktiges räkning granskar om de kommunala bolagen sköts på det sätt som ägaren (kommunfullmäktige) bestämt.

Vår uppfattning är att revisionen ska ha som syfte att tillsammans med kommunorganisationen medverka till en positiv utveckling av Rättviks kommun.

Om du vill veta mer om den kommunala revisionen eller har övriga synpunkter på den kommunala verksamheten är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Postadress

Rättvik kommun
Revisorerna
795 80 Rättvik