Hur fungerar en kommun?

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag.

En kommun är en del av Sverige och är en politiskt och demokratiskt styrd organisation. Det är de förtroendevalda som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten.

En kommun är begränsad till ett geografiskt område och är en personsammanslutning, det vill säga - kommunen har medlemmar som består av de som är folkbokförda, äger fast egendom eller är taxerade, i kommunen.  

En kommun ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunerna bestämmer till stor del själva hur organisationen ska se ut, därför ser det olika ut runt om i landet.

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet, kommunens "riksdag". Det är kommunens medborgare som i allmänna val röstar in folkvalda representanter, förtroendevalda, i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser styrelser, nämnder samt olika utskott vilka leder och samordnar kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens "regering" och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut utförs.

Nämnder och utskott har särskilda ansvarsområden, som till exempel miljö. I Rättviks kommun tar miljö- och byggnadsnämnden myndighetsbeslut i miljö- och byggärenden.

Förvaltningsorganisation

Vid sidan om den politiska organisationen finns en organisation av tjänstemän som genomför de politiskt fattade besluten. Organisationen är uppdelad i förvaltningar och kommunala bolag.

Kommunallagen

Det är kommunallagen som styr kommunernas verksamhet. Andra lagar som också styr är bland annat socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Det kommunala självstyret 

Sveriges 290 kommuner har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa verksamheter är kommunernas ansvar enligt lag och andra är frivilliga. Det kommunala självstyret innebär att medborgarna har nära till besluten, lokala förutsättningar får råda och politikerna får en bättre helhetssyn.

Kontroll och tillsyn

Tillsynsmyndigheter granskar och stödjer kommunernas arbete. Revisorer granskar kommunernas verksamhet varje år.

Kommunalskatt

Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på och sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.