Kommunfullmäktige 2022 - 2026

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, främst

  • övergripande mål och riktlinjer
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • ekonomiska förmåner för förtroendevalda.

Kommunfullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och landstingsval. I direkta val fördelas de 39 mandaten mellan partierna som ställt upp i kommunvalet. Kommunfullmäktige väljer i sin tur kommunstyrelse, övriga nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder som regel sex gånger per år, varannan månad. Mötena äger rum i Stiernhöökssalen i kommunhuset eller i gamla kommunhuset i Furudal.

Du är välkommen att närvara vid sammanträdena. Du har också möjlighet att följa sammanträdena via sidan Webbradio.

Annonser om sammanträdena och vilka ärenden som ska behandlas finns i lokaltidningar och lokalt nyhetsblad. Handlingarna är offentliga och finns att ta del av på kommunkansliet och vid respektive sammanträde. Datum för sammanträden hittar du under sidan "Möten och protokoll".

Kontakt

Kommunfullmäktige
Rättvik kommun
795 80 Rättvik
kommun@rattvik.se

Kommunsekreterare
Erika Friberg
0248-70 184

Nämndsekreterare
Ebba Sobrino
0248-70 113

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik