Lagar som styr din rätt till tolk

Att få stöd och hjälp med att göra sig förstådd och ges möjligheten att förstå är en mycket viktig del av kommunens service till medborgarna.
En kompetent tolk är en grundförutsättning för att medborgare som inte talar samma språk ska förstå och bli förstådda.

Flera lagar styr din rätt till stöd och hjälp av en tolk

Hälso- och sjukvårdslagen 2 §

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller också avsnitt kring vikten av tolkhjälp. Lagen säger: "Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen".

Det sägs även att: "Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som finns till buds".

Socialtjänstlagen 1 §

Socialtjänstlagen är tydlig i sitt krav. Lagen säger: "Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet".

I samma paragraf sägs det också att: "Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet". Vidare sägs i 5 § bland annat att: "Till socialnämndens uppgift hör att ... informera om socialtjänsten i kommunen".

Rättegångsbalken 5 kap 6 §

I domstol är en tolk viktig. Lagen säger "Är part, vittne eller annan, som skall höras inför rätten ej mäktig svenska språket må tolk anlitas att biträda rätten".

Erinran om tystnadsplikt (sekretessförbindelse)

Lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

1 § Denna lag tillämpas på tolk och översättare som anlitas av en myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av regeringen eller av den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer föreskriven prövning. Med kommuner likställs landsting och kommunalförbund. Lag (2004:807).

2 § Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Detta gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:418).

Rättviks kommun

Kommunen ingår i Språktolknämnden i länet vilket innebär att vi använder oss av tolkar som tillhandahålls av Borlänge tolkförmedling.