Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens lokala motsvarighet till regeringen och sammanträder en gång varje månad utom i juli. Under kommunstyrelsen finns fyra utskott.

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter. Styrelsen förbereder också ärenden som ska till fullmäktige, har hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställer fullmäktiges beslut.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger bland annat att leda och samordna

 • utveckling av den kommunala demokratin,
 • personalpolitiken,
 • planeringen av användningen av mark och vatten,
 • mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att samhällsbyggandet främjas,
 • trafikförsörjningen,
 • informationsverksamheten,
 • arbeta med att reformera det kommunala regelbeståndet,
 • arbeta med att effektivisera administrationen,
 • utvecklingen av informationssystem, och kommunikation,
 • utvecklingen av brukarinflytande,
 • turistfrågor,
 • EU-frågor,
 • samverkan med andra kommuner,
 • statistikverksamhet.

Kontakt

Kommunsekreterare
Erika Friberg
0248-70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik